PROŚ w nowym składzie

Państwowa Rada Ochrony Środowiska to organ doradczy i opiniodawczy Ministra Środowiska, powoływany na pięcioletnią kadencję, na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. 9 lipca br. powołano 15 ekspertów z dziedziny prawa ochrony środowiska, ekonomii oraz polityki zarządzania środowiskiem, którzy wejdą w skład nowego PROŚ-u.
 
Panstwowa rada ochrony srodowiska
 
Do udziału w pracach Rady zaproszono prof. zw. dr. hab. Andrzeja Mizgajskiego (przewodniczący), prof. zw. dr. hab. Tomasza Żylicza, Jacka Bożka, Dorotę Jakutę, dr. Jerzego Jendrośkę, Krzysztofa Kawczyńskiego, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Berbekę, prof. zw. dr. hab. Marka Górskiego, Karolinę Laszczak, dr. Witolda Lenarta, prof. dr. hab. inż. Marka Nawalanego, Piotra Nieznańskiego, dr. hab. inż. Tadeusza Pająka, Janusza Reitera oraz dr. Pawła Skawińskiego.
 
Do zadań PROŚ-u należy opracowywanie opinii w sprawach ochrony środowiska oraz przedstawianie propozycji i wniosków, zmierzających do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz do zachowania lub poprawy jego stanu.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu