PROP powołany!

30 października 2014 r. Maciej Grabowski, minister środowiska uroczyście wręczył akty nominacji 40 członkom Państwowej Rady Ochrony Przyrody, powołanym na kadencję 2014-2019.
 
prop
 
PROP jest organem opiniodawczo-doradczym, działającym przy ministrze właściwym do spraw środowiska. Jej członków powołuje na pięcioletnią kadencję, w drodze zarządzenia, minister właściwy ds. środowiska. są to osoby działające na rzecz ochrony przyrody, przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych.
 

W 40-osobowej Radzie znaleźli się: Dariusz Anderwald (Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie), prof. dr hab. Andrzej Bereszyński (ielewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), dr hab. Mariusz Czepczyński (Uniwersytet Gdański), dr Przemysław Chylarecki (Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk), prof. dr hab. Wiesław Dembek (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach), prof. dr hab. Marek Degórski (Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk), dr hab. Radosław Dobrowolski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Marek Dudkowski (Uniwersytet Szczeciński), Jacek Engel (Biuro Ekspertyz Środowiskowych), dr Michał Falkowski (Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne), prof. dr hab. Andrzej Grzywacz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), prof. dr hab. Jacek Herbich (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Tomasz Heese (Politechnika Koszalińska), Joanna Jarosik (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku), dr Andrzej Kepel (Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”), prof. dr hab. Rafał Kowalczyk (Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk), dr Anna Kujawa (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk), prof. dr hab. Maria Ławrynowicz (Uniwersytet Łódzki), dr Przemysław Nawrocki (WWF Polska), Maria Mellin (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie), prof. dr hab. inż. Zbigniew Myczkowski (Politechnika Krakowska), dr Sabina Pierużek-Nowak (Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”), dr inż. Andrzej Raj (Karkonoski Park Narodowy), Anna Ronikier-Dolańska (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska), prof. dr hab. Kazimierz Rykowski (Instytut Badawczy Leśnictwa), dr Radosław Ratajszczak (Ogród Zoologiczny we Wrocławiu), dr inż. Paweł Skawiński (Tatrzański Park Narodowy), prof. dr hab. Stefan Skiba (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Krzysztof Skóra (Uniwersytet Gdański), dr Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Marek Broda (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego), dr Marcin Brzeziński (Uniwersytet Warszawski), dr inż. Lech Buchholz (Świętokrzyski Park Narodowy), prof. dr hab. Tadeusz ChmWojciech Solarz (Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk), prof. dr hab. Jerzy Solon (Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk), Ryszard Topola (Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi), dr Hanna Werblan-Jakubiec (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab. Justyna Wiland-Szymańska (Ogród Botaniczny w Poznaniu), prof. dr hab. Jacek Wolnicki (Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie) oraz Janusz Zaleski (Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe).

 
Do zadań PROP-u należy przede wszystkim ocena realizacji ustawy o ochronie przyrody, opiniowanie aktów prawnych, strategii, planów i programów dotyczących tego obszaru, ocena wykonania programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody oraz popularyzowanie zagadnień z tego zakresu. PROP pełni również funkcję organu naukowego Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), czyli konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).
 

Partner Portalu

Partner Portalu