Projekt ustawy o parkach nordowych

Projekt ustawy o parkach nordowych z negatywną opinią

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) negatywnie zaopiniował projekt ustawy o parkach nordowych. Związek zaznacza, że w pełni rozumie potrzebę tworzenia parków narodowych, zarówno z uwagi na to, że stanowią one najwyższą krajową formę ochrony przyrody, jak i z uwagi na wypełnienie zobowiązań wskazanych w „Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030”. Organizacja podkreśla też, że proces tworzenia parków narodowych musi być oparty o szeroki dialog oraz akceptację społeczną, zarówno co do lokalizacji, jak i określania ich granic.

Projekt ustawy o parkach nordowych nie usuwa konfliktowości funkcjonowania parków

Opiniując projekt ustawy o parkach narodowych, ZGWRP przedstawił kilka uwagi i zaznaczył, że nie akceptuje postępującej centralizacji i podporządkowywania kolejnych instytucji jednostkom centralnym. „Daliśmy temu wyraz w prekonsultacjach założeń do ustawy. Projekt ustawy zakłada całkowitą centralizację parków narodowych. W ocenie skutków regulacji (OSR) wielokrotnie przytoczono konfliktowość funkcjonowania parków narodowych. Wydaje się jednak, iż projekt ustawy wcale nie usuwa przyczyn tego stanu, a wręcz może je nawet pogłębić. W naszej ocenie remedium na konfliktowość nie jest centralizacja, czy też nadanie uprawnień do noszenia przez pracowników ministerstwa odpowiedzialnego za środowisko umundurowania pracowników parków narodowych” – napisano w opinii.

Związek zwrócił też uwagę, że „W uzasadnieniu do ustawy trudno doszukać się przesłanek przemawiających za centralizacją. Zupełnie pominięto analizę teoretycznych przyczyn powodujących, że po ostatniej nowelizacji, czyli po 2012 roku nie powstał żaden nowy park. Obecnie parki mają formę państwowych osób prawnych. Przed 2012 rokiem funkcjonowały one jako państwowe jednostki budżetowe” i zapytał: „Czy przekształcenie ich w jednostki organizacyjne osoby prawnej jaką będą Polskie Parki Narodowe (PPN – przyp. red.) rzeczywiście usunie bariery rozwoju parków narodowych?”.

Związek zwrócił też uwagę, że „W projekcie ustawy pominięto usunięcie właściwych przyczyn (barier) ich rozwoju. Jednocześnie najwięcej uwagi poświęcono kwestii tworzenia nowej jednostki centralnej, jaką ma być PPN”.

Projekt ustawy o parkach nordowych – potrzebna subwencja ekologiczna

W dodatku, dla ZGWRP „niezrozumiałym jest wyłączenie parków narodowych z ogólnego prawa ochrony przyrody”. Związek zwraca uwagę, że może to przyczynić się do różnicowania postępowania w odniesieniu do pozostałych wielu form ochrony przyrody.

Związek przypomniał też, żeod wielu lat zabiega o utworzenie subwencji ekologicznej, która miałaby rekompensować gminom dochody i bariery rozwojowe związane z funkcjonowaniem form ochrony przyrody. Według ZGWRP, „Bliżej nieokreślone funkcjonowanie zaprezentowanych w ustawie rekompensat, uruchamianych na wniosek gminy, z pewnością nie są właściwą i gwarantowaną formą zadośćuczynienia za zastąpienie jednostkom samorządu terytorialnego wymogów uzgodnień na rzecz opiniowania”. Stąd też Związek domaga się wyłączenia tych zapisów z projektu ustawy i zastąpienia ich właściwym ustawowym mechanizmem finansowym w postaci subwencji ekologicznej. Chodzi przy tym o subwencję, która będzie w odpowiedni sposób rekompensowała gminom utracone dochody i korzyści z funkcjonowania na ich terenie różnych form ochrony przyrody, a nie tylko parków narodowych.

Krytycznie o rozkładaniu kompetencji

Związek krytycznie odniósł się także do rozkładania kompetencji pomiędzy ministra i dyrektora PPN. Organizacja podkreśliła, że pomysł ten i podporządkowanie niezależnych dziś podmiotów, jakimi są parki narodowe, zewnętrznemu ośrodkowi decyzyjnemu i przyjmującemu większość wpływów z działalności parków narodowych pozbawia je w rzeczywistości ich wpływu na gospodarowanie majątkiem parków narodowych. „Samorządy wiejskie mają tu ogromne, z reguły negatywne, doświadczenie w kontaktach z Lasami Państwowymi, gdzie prawie wszystkie decyzje, szczególnie majątkowe, podejmowane są wyłącznie w centrali” – argumentuje ZGWRP.

Projekt ustawy o parkach nordowych i niezrozumiałe tworzenie centralnej rady naukowej

Związek zwrócił też uwagę, że „Wobec bardzo zróżnicowanego charakteru istniejących parków narodowych, niezrozumiałym jest tworzenie jednej centralnej rady naukowej parków narodowych. Dzisiejsze parki posiadają odrębne rady naukowe znające dokładnie lokalne zagadnienia i funkcjonowanie każdego parku narodowego z osobna” i zadał pytanie: „Obecnie istniejąca Państwowa Rada Ochrony Przyrody chyba dostatecznie wypełnia rolę centralnego organu opiniodawczo-doradczego?”.

Z pełną treścią opinii można zapoznać się na stronie internetowej ZGWRP.

Na podstawie www.zgwrp.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny