Projekt ochrony błotniaka łąkowego

Projekt ochrony błotniaka łąkowego. Fundusze norweskie pomogą chronić gatunek w Polsce

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” (TP) uzyskało ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu) 660 tys. zł na „Realizację Krajowego Programu Ochrony Błotniaka Łąkowego”. Jak zaznaczył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), projekt ochrony błotniaka łąkowego, który ma zostać zrealizowany do końca kwietnia 2024 r. dofinansował jednocześnie budżet państwa kwotą ok 117 tys. zł.

Projekt ochrony błotniaka łąkowego – przyczyny zmniejszania się populacji

Umowa przekazania środków została podpisana 9 listopada br. w Warszawie przez Dianę Piotrowską, p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa NFOŚiGW oraz Dominika Krupińskiego, prezesa Zarządu TP.

Koszt całkowity wdrożenia programu ochrony błotniaka łąkowego sięgnie ok. 860 tys. Zł a celem inicjatywy jest zwiększenie sukcesu lęgowego i produktywności populacji tego ptaka na obszarach o wysokim zagęszczeniu par lęgowych (gnieżdżących się w uprawach rolnych) oraz zwiększenie wiedzy o potrzebie ochrony gatunku w społeczeństwie – wskazuje NFOŚiGW.

Przy okazji Fundusz zaznacza, że błotniak łąkowy jest nielicznym ptakiem drapieżnym (z rodziny jastrzębiowatych) występującym w niemal całej Europie, w tym także w Polsce. Największe skupiska krajowe zaobserwowano na Mazowszu i Podlasiu. Ptak na „Czerwonej liście ptaków Polski” został sklasyfikowany jako gatunek narażony ze względu na obserwowane ostatnio silne zmniejszanie się jego populacji.

Na skutek degradacji siedlisk błotniak zaczął wyprowadzać lęgi z terenów podmokłych w uprawy zbóż i na zmeliorowane łąki. Ponadto obok procesów przekształcania się naturalnych siedlisk ptaka (m.in. melioracja albo zanikanie podmokłych łąk i bagien lub zbiorników wodnych) czynnikami zagrażającymi populacji stały się także: niszczenie gniazd, które są założone na polach uprawnych przez maszyny rolnicze, stosowanie toksycznych środków ochrony roślin, a także aktywność drapieżników – głównie lisów – wylicza NFOŚiGW.

Projekt ochrony błotniaka łąkowego z zastosowaniem skutecznych rozwiązań

Projekt ochrony błotniaka łąkowego zakłada, że beneficjent wykorzysta już uzyskane doświadczenie i skuteczne rozwiązania. Wiadomo, że czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego znacząco ogranicza straty jego populacji powodowane w czasie żniw i przyczynia się do wyraźnego zwiększenia efektu lęgowego. Najskuteczniejszą metodą stosowaną od wielu lat w różnych krajach Europy – jest zabezpieczanie lęgowisk za pomocą ogrodzeń z różnego typu siatki – zaznacza Fundusz i dodaje, że ogrodzenie (minimalny rozmiar 1 m x 1 m) chroni pisklęta w czasie żniw, nielotne młode pozostają bezpieczne w ogrodzeniu i nie giną podczas koszenia zboża. Właśnie tego typu aktywności zostaną podjęte w ramach projektu.

Równolegle zaplanowano działania informacyjno-edukacyjne m.in.: kampanię edukującą na tematycznej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, a także konferencje: otwierającą i zamykającą projekt ochrony błotniaka łąkowego.

Efektami bezpośrednimi przedsięwzięcia ma być objęcie czynną ochroną co najmniej 160 lęgów błotniaka łąkowego. Będzie ona realizowana w regionach o kluczowym znaczeniu dla tego gatunku. Grupą docelową, z którą beneficjent będzie chciał nawiązać współpracę będzie społeczność wiejska, głównie rolnicy.

Nie tylko ochrona błotniaka łąkowego

Poza wspomnianym projektem TP realizuje inicjatywy dedykowane ochronie zagrożonych gatunków (płomykówki, kraski, bociana białego, bociana czarnego, nietoperzy, płazów, pustułki, błotniaka łąkowego i kulika), jak również ochronie siedlisk przyrodniczych (np. ochronie muraw na-piaskowych w Dolinie Dolnego Bugu).

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. pixabay.com

Partner Portalu

Partner Portalu