Projekt LIFE w delcie Nidy

Projekt LIFE w delcie Nidy

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) poinformował, że w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w Kielcach odbyła się konferencja otwierająca projekt LIFE. Chodzi o przedsięwzięcie pt. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Podczas spotkania zaprezentowany został całokształt przedsięwzięcia, w tym działania przewidziane do realizacji w ramach projektu.

Jak podaje UMWŚ, projekt realizowany jest w partnerstwie z Polską Akademią Nauk – Instytutem Ochrony Przyrody w Krakowie (PAN-IOP), Uniwersytetem Rolniczym  w Krakowie (UR) oraz Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Pińczów (LP-NP).

Zgodnie z warunkami podpisanych umów Komisja Europejska dofinansowuje 60% wartości projektu pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. Z kolei Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansuje 30% kosztów, a pozostałe 10% stanowić będzie wkład własny beneficjentów. Ogólna wartość projektu oszacowana została na niemal 5,5 mln euro (ponad 23,1 mln zł). Beneficjentem koordynującym jest Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Współbeneficjentami są natomiast PAN-IOP, UR oraz LP-NP.

Projekt LIFE w delcie Nidy – zaplanowane efekty i działania

Projekt zakłada podjęcie działań mających na celu odtworzenie stabilnego reżimu hydrologicznego. Osiągnięcie tego celu powinno stworzyć warunki do przywrócenia unikalnych walorów przyrodniczych w obrębie delty śródlądowej Nidy w rejonie wsi Umianowice (gmina Kije). Projekt ma także cel pośredni. Jest nim restytucja, po kilkudziesięciu latach, wypasu krów na tym terenie. Powinno to pozwolić, na utrzymanie siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie. Ma także umożliwić utworzenie nowych miejsc pracy.

Jak wskazuje UMWŚ, dodatkowym celem projektu jest aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej, związanej zarówno z zagrożeniem, jak i potrzebą ochrony jednego z najcenniejszych ekosystemów Ponidzia. Edukacja w tym zakresie ma być adresowana do szerokiej grupy odbiorców, a w szczególności do dzieci i młodzieży.

Projekt LIFE w delcie Nidy

Projekt będzie realizowany na obszarze o powierzchni ok. 400 ha przez okres 6 lat (od stycznia br. do końca 2024 r.).

W ramach projektu zaplanowano m.in. czynną ochronę starorzeczy w obrębie „delty umianowickiej” i lasów łęgowych, zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, łąk użytkowanych ekstensywnie oraz odtworzenie murawy kserotermicznej. Przewidziano również czynną ochronę szeregu gatunków ptaków trzcinowisk, turzycowisk i otwartych łąk, a także bociana białego i bielika. Przewidziano także reintrodukcję żółwia błotnego, restytucja populacji kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej, skójki gruboskorupowej, zatoczka łamliwego i poczwarówki jajowatej.

Elementem przedsięwzięcia ma być również kanalizowanie ruchu turystycznego poprzez instalację infrastruktury turystycznej. Obejmie ona platformy obserwacyjne, czatownie, wiaty, kładki oraz tablice informacyjno-edukacyjne.

Prowadzony ma być także kompleksowy monitoring siedlisk przyrodniczych i populacji zwierząt podlegających ochronie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. UMWŚ

Partner Portalu

Partner Portalu