plany urządzenia lasu

Powstają nowe plany urządzenia lasu

Kolejne trzy nadleśnictwa spośród dwudziestu trzech na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (RDLP) będą miały nowe plany urządzenia lasu. Co prawda RDLP zastrzega, że dokumenty będą obowiązywać dopiero od 2023 r., ale w nadleśnictwach Chmielnik, Pińczów i Zwoleń już trwają intensywne prace.

Leśnicy podkreślają, że plan urządzenia lasu to jeden z najważniejszych dokumentów dla gospodarki leśnej, a jego powstanie wymaga wiele pracy i szeregu ważnych decyzji, które powinny być podjęte przy udziale społeczeństwa. Finalnie do realizacji plany zatwierdzi minister środowiska.

Nowe plany urządzenia lasu nie tylko z udziałem leśników

W lipcu w siedzibach wspomnianych nadleśnictw, dla których opracowywane są plany urządzenia lasu odbyły się posiedzenia tzw. Komisji Założeń Planu (KZP). Obecni byli na nich nie tylko leśnicy z dyrekcji generalnej, regionalnej i nadleśnictw, ale też przedstawiciele instytucji i organizacji, dla których sprawy leśnictwa są ważne i stąd chcą mieć wpływ na kształt przyszłego, dziesięcioletniego planu – podaje RDLP i dodaje, że byli wśród nich reprezentanci Zespołu Ochrony Lasu, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków krajobrazowych, Ligi Ochrony Przyrody, a także rad naukowo-społecznych leśnych kompleksów promocyjnych, samorządów oraz organizacji pozarządowych.

Obrady były rzeczowe i spokojne. Nie zabrakło uwag i wniosków. Ważnymi elementami mającymi wpływ na przyszły plan są sprawy ochrony lasu, a szczególnie problemy związane z chrabąszczami, kornikiem ostrozębnym oraz jemiołą, które w połączeniu ze skutkami suszy oraz wahaniami poziomu wód gruntowych mają duży wpływ na gospodarkę leśną. Będą one uwzględnione w określaniu zadań przewidzianych do realizacji, szczególnie w zakresie hodowli lasu i jego zrównoważonego użytkowania.

Szczególnie ważny plan dla Nadleśnictwa Zwoleń

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Zwoleń w Puszczy Kozienickiej jest szczególnie ważny, gdyż nadleśnictwo to w części znajduje się w obszarze funkcjonalnym Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka”, gdzie leśnicy szczególny nacisk kładą na ochronę zasobów przyrodniczych, prowadzenie badań naukowych przydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej, a także edukację leśną i współpracę ze społeczeństwem. – Ustalenia i wytyczne omówione podczas KZP zostaną ujęte w protokole, który poddany będzie konsultacjom społecznym – zapewnia Marcin Madej z Nadleśnictwa Zwoleń.

Plany urządzenia lasu dla nadleśnictw Chmielnik i Pińczów z zachowaniem walorów przyrodniczych

Nadleśnictwa Chmielnik i Pińczów położone są w południowej części obszaru pozostającego w zarządzie RDLP. Jak zaznacza regionalna dyrekcja, w gospodarowaniu lasami Nadleśnictwa Chmielnik szczególne istotne jest uwzględnianie uwarunkowań związanych z gruntami porolnymi, które przed laty zostały przejęte przez nadleśnictwo i zalesione (na gruntach porolnych zlokalizowanych jest ok. 20% drzewostanów) czy duże rozdrobnienie kompleksów leśnych. Natomiast, jak zaznacza RDLP, w Nadleśnictwie Pińczów lasy rosną na bardzo żyznych siedliskach, a walory przyrodnicze tego terenu są niejednokrotnie unikalne w skali kraju. Jednak rozbieżności pomiędzy składem gatunkowym drzewostanów, a typem siedliskowym lasu wynikające z historycznych uwarunkowań prowadzą do dość intensywnej przebudowy drzewostanów w tym nadleśnictwie. Leśnicy tak dostosowują gospodarowanie w lasach by uwzględniać potrzeby ochrony przyrody, a jednocześnie realizować produkcyjną funkcję lasu, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym – zapewnia RDLP.

Nowe plany urządzenia lasu – jeszcze długa droga

Regionalna dyrekcja zaznacza, że droga do powstania planów urządzenia lasu będzie długa. Do wykonania są m.in. pomiary lasu, sporządzenie jego opisu i ocena stanu, a nawet pomocniczo wykonanie zdjęć lotniczych (ortofotomapa). W dalszej kolejności potrzebna będzie aktualizacja walorów przyrodniczych, sporządzenie programu ochrony przyrody i wartości kulturowych, a także prognoza oddziaływania na środowisko. Następnie wykonane powinny zostać obliczenia, analizy i wnioskowanie, a także ustalanie wielkości zadań. Dla okresu obowiązywania planów tj. na lata 2023-2032 opracowane zostaną także program edukacji leśnej oraz ekspertyza dotycząca dróg leśnych.

W efekcie powstanie projekt planu, a w nim cyfrowe i analogowe opisy, mapy i plany. Wreszcie decyzja zatwierdzająca ministra środowiska. Ale to za kilka lat. Tymczasem dla leśników z nadleśnictw Chmielnik, Pińczów i Zwoleń więcej pracy i ważne decyzje do podjęcia. Przy tym uwzględnione zostaną uwagi społeczeństwa, dlatego – jak zaznacza RDLP – na poszczególnych etapach sporządzenia planu projekt jest dostępny do konsultacji społecznych. Informacje i materiały dotyczące powstającego planu znajdują na stronie biuletynu informacji publicznej nadleśnictw i RDLP oraz w lokalnej prasie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez EDLP w Radomiu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)