Powrót wilka do regionów Europy – Komisja Europejska wzywa władze lokalne

Powrót wilka do regionów Unii Europejskiej (UE), w których jest on od dawna nieobecny, w coraz większym stopniu prowadzi do konfliktów z lokalnymi społecznościami rolniczymi i myśliwskimi. Komisja Europejska (KE) zaznacza, że dochodzi do nich zwłaszcza tam, gdzie środki zapobiegające atakom na zwierzęta gospodarskie nie są szeroko wdrażane.

– Koncentracja wilków w niektórych regionach europejskich stała się realnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich, a potencjalnie również dla ludzi. Wzywam władze lokalne i krajowe do podjęcia działań w razie potrzeby. W rzeczywistości obecne prawodawstwo UE już teraz pozwala im na to – powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE.

Powrót wilka do regionów Europy – sprostać wyzwaniom

Komisja Europejska poinformowała, że rozpoczyna nowy etap prac nad sprostaniem wyzwaniom związanym ze zjawiskiem, jakim jest powrót wilka. Organ unijny zaprasza społeczności lokalne, naukowców i wszystkie zainteresowane strony do przedłożenia aktualnych danych na temat populacji wilków i skutków jej obecności. Można te informacje zgłaszać do 22 września 2023 r.za pomocą adresu e-mail: EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu.

Komisja zapowiada, że na podstawie zgromadzonych danych podejmie decyzję odnośnie wniosku w sprawie zmiany, w stosownych przypadkach, statusu ochrony wilka w UE. Decyzja będzie też dotyczyła aktualizacji ram prawnych, by w razie potrzeby wprowadzić większą elastyczność w świetle ewolucji tego gatunku.

Będzie to uzupełnieniem obecnych, przewidzianych w przepisach unijnych możliwości podejmowania działań przez władze lokalne i krajowe w razie potrzeby. Ma też zapewnić znaczne finansowanie unijne na takie środki, jakie wyszczególniono we wspólnym piśmie wysłanym przez komisarzy Sinkevičiusa i Wojciechowskiego do unijnych ministrów rolnictwa i środowiska w listopadzie 2021 r. Niektóre środki okazały się skuteczne w zapobieganiu ryzyku drapieżnictwa lub jego znacznemu ograniczaniu. Warunkiem jest ich właściwie wdrażanie i dostosowanie do konkretnego kontekstu, w którym są stosowane.

Powrót wilka i przegląd danych

Przeprowadzony przez Komisję przegląd danych naukowych, dotyczących wilka w UE stanowi integralną część analizy, którą Komisja prowadzi w odpowiedzi na rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2022 r. W kwietniu 2023 r. KE rozpoczęła gromadzenie danych od grup ekspertów i kluczowych zainteresowanych stron. Zbierano też dane zgłoszone przez organy krajowe, na podstawie obowiązujących przepisów unijnych i międzynarodowych. Dane te nadal jednak nie dają Komisji pełnego obrazu sytuacji, wystarczającego do opracowania dalszych działań. Stąd też KE postanowiła rozszerzyć zakres konsultacji, których tematem jest powrót wilka do krajów UE.

Komisja Europejska podkreśla, że zdaje sobie sprawę, iż powrót wilka do regionów UE, w których był on przez długi czas nieobecny, może prowadzić do konfliktów z lokalnymi społecznościami rolniczymi i łowieckimi. Jest to szczególnie możliwe zwłaszcza tam, gdzie środki zapobiegające atakom na zwierzęta gospodarskie nie są szeroko wdrażane.

Jako gatunek rodzimy wilk stanowi nieodłączny element dziedzictwa naturalnego Europy i odgrywa ważną rolę w jej ekosystemach – podkreśla KE. Zgodnie z tzw. dyrektywą siedliskową większość populacji wilków w Europie korzysta ze ścisłej ochrony, z możliwością odstępstwa. System ten wdraża wymogi międzynarodowej konwencji berneńskiej o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk. Stronami tej konwencji są UE i państwa członkowskie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Christel SAGNIEZ z Pixabay

Partner Portalu

Partner Portalu