Plany ochronne już są

Aż sześć obszarów Natura 2000 z woj. dolnośląskiego zyskało plany zadań ochronnych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podpisał w tej sprawie odpowiednie zarządzenia. Do obszarów tych należą: Pasmo Krowiarki PLH020019, Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037, Góry Kamienne PLH020038, Góry Bardzkie PLH020062, Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 i Łęgi Odrzańskie PLH020018.
 
Pasmo Krowiarki to pasmo górskie w obrębie Masywu Śnieżnika. W obrębie tego obszaru znajdują się naturalne, bogate florystycznie lasy. Pozostały teren to czynne kamieniołomy, nieużytki porolne w różnym stadium regeneracji oraz inne siedliska antropogeniczne. Główną wartością obszaru są zachowane buczyny storczykowe.
 
Dobrze zachowanymi siedliskami leśnymi, w szczególności jaworzynami i buczynami, może pochwalić się obszar Góry i Pogórze Kaczawskie. Występuje tu – na jednym z dwóch stwierdzonych w Polsce stanowisk – włosocień delikatny. Położone w granicach obszaru Jaskinie Połomu są jednym z największych zimowisk nocka dużego w Polsce, istotnym zimowym stanowiskiem mopka oraz miejscem hibernacji nocka łydkowłosego.
Z kolei Góry Kamienne obejmują stare, wulkaniczne góry oraz niewielką część piaskowców Gór Stołowych. Obszar ten jest bardzo ważny dla ochrony rzadkich w Polsce górskich łąk konietlicowych użytkowanych ekstensywnie oraz muraw panońskich. Ponadto Góry Kamienne pełnią funkcję korytarza ekologicznego na poziomie międzynarodowym.
 
Żyzne buczyny, których stanowisko jest drugie co do wielkości w południowo-zachodniej Polsce, to największa zaleta Gór Bardzkich. Stanowią one kluczowy obszar dla ochrony jaworzyn miesięcznicowych.
 
Natomiast w silnie zróżnicowanym krajobrazie Przełomowej Doliny Nysy Łużyckiej można znaleźć najcenniejsze kompleksy leśne grądów oraz buczyn, miejscami łęgów i lasów zboczowych o charakterze podgórskim.
 
Pachnica
 
Wreszcie Łęgi Odrzańskie stanowią fragment doliny. Nic zatem dziwnego, że wiele tu siedlisk nadrzecznych zachowanych w międzywalu oraz najlepiej wykształconych lasów i łąk, zazwyczaj bardzo wilgotnych.
 
Zarządzenia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 1 października 2014 r. i wejdą w życie po 14 dniach od daty publikacji.
 
Plany zadań ochronnych opracowano w ramach projektu „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 

Partner Portalu

Partner Portalu