w parkach narodowych

Pieniądze na rozwój ochrony czynnej w parkach narodowych

Dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w parkach narodowych rozszerzono obszary objęte ochroną. W ubiegłym roku siedem parków otrzymało blisko 4 mln zł dotacji na przeprowadzenie pierwokupów gruntów. Poinformował o tym NFOŚiGW, który wsparł parki finansowo. To dało ponad 71 ha nowych gruntów. Finansowanie tego typu projektów będzie kontynuowane także w tym roku – zapowiedział Fundusz.

Ochrona cennych obszarów przyrodniczych – kluczowy element w parkach narodowych w Polsce

Środki budżetowe pokrywające w 100% zakup nowych gruntów zostały przekazane z zasobu programu priorytetowego. To program pn. „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, Cz. 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. Zasadniczym celem pierwokupów jest powstrzymywanie procesu utraty bioróżnorodności i różnorodności krajobrazowej oraz zapobieganie antropopresji. Dotacje na ten cel otrzymały następujące parki narodowe: Ojcowski, Biebrzański, Wigierski, Tatrzański, Kampinoski, Poleski i Wielkopolski.

W ubiegłym roku w Biebrzańskim Parku Narodowym wykupiono 36 ha gruntów od prywatnych właścicieli za ok. 430 tys. zł. Wyjątkowe były też przedsięwzięcia realizowane w innych polskich parkach narodowych. Przykładem jest Kampinoski Park Narodowy, dofinansowany kwotą ponad 1,2 mln zł. Te środki umożliwiły wykup ok. 7,6 ha terenów cennych przyrodniczo – wskazał NFOŚiGW.

Cenne zasoby naturalne w polskich parkach narodowych

Przy okazji NFOŚiGW przypomniał, że zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody parki narodowe są jedną z najważniejszych form ochrony przyrody. Zajmują tereny nie mniejsze niż 1000 ha i chronią tam zasoby naturalne: przyrodnicze i krajobrazowe, w tym obszary wyróżniające się wyjątkowymi walorami naturalnymi. Pozwalają chronić przyrodę nieożywioną – różne formy terenu, utwory geologiczne, zasoby wodne, siedliska zwierząt, roślin i grzybów w środowisku lądowo-wodnym. Mają one zabezpieczać naturę przed degradacją przez czynniki antropogeniczne. Należą do nich np. zabudowa terenów, zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód, hałas, a także nieplanowane karczowanie roślinności itp.

Dofinansowanie pierwokupu gruntów przez parki

Jak poinformował NFOŚiGW, dofinansowanie dla pierwokupów gruntów przez parki narodowe będzie dostępne także w bieżącym roku. Fundusz oferuje dotacje do 100% kosztów kwalifikowanych projektów. Warunkiem jest to, by dotyczyły aktualnej odsłony programu „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” ze zgromadzonej puli 16 mln zł. Wnioski można składać do końca czerwca 2023 r.

Na podstawie: www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu