dla ochrony pszczół

Parlament Europejski chce nowych przepisów dla ochrony pszczół

Parlament Europejski (PE) poinformował, że państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) osłabiły projekt przepisów mających na celu ochronę pszczół przed pestycydami, w związku z czym PE domaga się od Komisji Europejskiej (KE) poprawienia projektu przepisów.

Nowe przepisy dla ochrony pszczół bez zgody większości państw

Projekt przepisów przygotowany przez KE miał na celu włączenie do unijnego prawodawstwa wytycznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2013 r., dotyczących ograniczenia stosowania środków ochrony roślin stanowiących zagrożenie dla pszczół miodnych. Wskazówki pozwalające testować pestycydy EFSA opracowała tak, aby chronić pszczoły zarówno przed ich długotrwałym działaniem, powodującym skutki przewlekłe, jak i przed działaniem krótkotrwałym powodującym ostre objawy. Przepisy miały gwarantować, że do sprzedaży dopuszczone mogłyby być tylko te pestycydy, które przejdą nowe testy.

Przedstawiciele większości państw członkowskich UE zasiadający w komitecie opracowującym zmiany sprzeciwili się jednak projektowi w kształcie zaproponowanym przez KE. Komisja, choć miała podstawy formalne do zajęcia innego stanowiska, wybrała kompromis z państwami członkowskimi. Został on jednak okupiony rozmiękczeniem przepisów. Z początkowego projektu zostały tylko te zapisy, które chronią pszczoły przed ostrym i krótkotrwałym toksycznym oddziaływaniem pestycydów. Na taki kompromis nie godzi się z kolei PE.

Nowe przepisy dla ochrony pszczół – rezolucja PE

„Niedopuszczalne jest, aby państwa członkowskie sprzeciwiały się pełnemu wdrożeniu wytycznych EFSA z 2013 r., utrudniając tym samym właściwe stosowanie kryteriów zatwierdzania w odniesieniu do pszczół”, mówi przyjęta przez europosłów rezolucja. W projekcie „uwzględniono jedynie kryteria odnoszące się do wpływu ostrej toksyczności na pszczoły miodne, nie wspomniano natomiast o wpływie toksyczności przewlekłej na pszczoły miodne ani o wpływie toksyczności na trzmiele i pszczoły samotnice” – zauważają posłowie. Są też zdania, że „projekt nie odzwierciedla najnowszego stanu wiedzy naukowej i technicznej” i jego wprowadzenie w życie „nie zmieniłoby poziomu ochrony”.

Posłowie zarzucają KE, że nie wykorzystała w pełni swoich uprawnień, ponieważ 16 państw członkowskich, które chciały zaniżenia kryteriów ochrony, nie stanowi większości kwalifikowanej. Parlament w rezolucji wzywa Komisję do przedstawienia nowych przepisów opartych na najnowszej wiedzy naukowej i technicznej, w celu „osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia zwierząt i ochrony środowiska”.

Sprzeciwiając się zdecydowanie zbyt słabym kryteriom oceny zagrożenia jakie stanowią dla pszczół pestycydy, postawiliśmy proste pytania: czy poważnie podchodzimy do ochrony środowiska? Czy poważnie podchodzimy do ochrony żywych organizmów? Czy poważnie traktujemy „Green Deal”? Wyniki są bardzo jasne: dzięki naszej mobilizacji zdecydowana większość Parlamentu Europejskiego nie chciała wybrakowanych przepisów dotyczących ochrony pszczół. Teraz wzywamy Komisję do poprawienia projektu i do przedłożenia takich przepisów, które faktycznie eliminują te pestycydy, które są najbardziej niebezpieczne dla owadów zapylających – powiedział po głosowaniu Pascal Canfin, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego I Bezpieczeństwa Żywności PE.

Komisja musi przedstawić nowy projekt przepisów dla ochrony pszczół

Swoją decyzją Parlament zablokował wniosek KE, przyjmując rezolucję bezwzględną większością głosów (533 głosy są, 67 przeciw i 100 wstrzymujących się). Komisja Europejska musi teraz przedstawić nowy projekt.

Posłowie PE przypominają przy okazji, odwołując się do komunikatu opublikowanego Komisję Europejską, że w Stary Kontynent ma do czynienia z „gwałtownym spadkiem liczebności i różnorodności wszystkich rodzajów europejskich dzikich owadów zapylających, w tym dzikich pszczół, bzygów, motyli i ciem. Liczne gatunki owadów zapylających wyginęły lub są zagrożone wyginięciem. /…/ W samej UE około 84 % 3gatunków uprawnych i 78 %3 gatunków dzikich kwiatów jest zależnych, przynajmniej częściowo, od zapylania przez zwierzęta. Wartość rocznej produkcji rolnej w UE bezpośrednio związanej z owadami zapylającymi wynosi prawie 15 mld EUR”.

Na podstawie www.europarl.europa.eu

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny