Ostoje dla nietoperzy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podpisał kolejne zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Ostoja nad Bobrem PLH020054 i Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071.
 
Pierwszy z nich obejmuje dolinę rzeki Bóbr wraz z otaczającymi ją wzgórzami, o silnie zróżnicowanej budowie geologicznej. W rejonie tym dominują lasy, łąki i pastwiska. Ostoja ta jest ważna ze względu na ochronę nietoperzy. W pobliskim kościele we Wleniu znajduje się bowiem największa na Dolnym Śląsku kolonia rozrodcza nocka dużego – ok. 2250 osobników. Zasiedlają one strych kościoła od co najmniej 20 lat.
 
Nocek duzy
 
Z kolei w Ostoi Nietoperzy Gór Sowich znajdują się cenne obiekty, stanowiące miejsca zimowania chronionych gatunków nietoperzy. Do najistotniejszych należą Góra Wapienna, Sztolnia w Podlesiu, Kompleks Osówka, Kompleks Rzeczka i Sztolnia w Gontowej. Niezwykle ważną funkcję pełni tu obecność kwaśnych buczyn, które mogą stanowić obszar żerowiskowy dla liczącej ok. 700-800 osobników kolonii rozrodczej nocka dużego w Rościszowie. Ważnym przedmiotem ochrony tego obszaru jest też zanokcica serpentynowa, mająca w obszarze Ostoja Nietoperzy Gór Sowich jedno z 11 stanowisk w Polsce.
 
Ustanowione plany zadań ochronnych określają m.in. zidentyfikowane zagrożenia dla przedmiotów ochrony oraz działania ochronne mające na celu przede wszystkim utrzymanie ich właściwego stanu ochrony. Zarządzenia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 24 września 2014 r. i wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia.
 

Partner Portalu

Partner Portalu