Ograniczyć stosowanie pestycydów

Ograniczyć stosowanie pestycydów by chronić zapylacze

Europosłowie wzywają do ograniczenia stosowania pestycydów w celu ochrony pszczół. Według Parlamentu Europejskiego (PE) potrzebne są bardziej ukierunkowane środki w celu ochrony zapylaczy.

Zdaniem Komisji ds. Środowiska PE, aby uratować pszczoły w Unii Europejskiej (UE) pilnie potrzebne jest dalsze ograniczenie stosowania pestycydów, zwiększenie funduszy na badania i lepsze monitorowanie sytuacji.

Ograniczyć stosowanie pestycydów – Komisja PE zatwierdziła rezolucję

Komisja Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE zatwierdziła we wtorek rezolucję podkreślającą niedociągnięcia w unijnej inicjatywie dotyczącej ochrony pszczół i innych zapylaczy. W rezolucji zaproponowano, aby ograniczenie stosowania pestycydów ustanowić jako „wspólny wskaźnik” do oceny skuteczności krajowych środków ochrony zapylaczy.

W celu dalszego zmniejszania występowania pozostałości pestycydów w siedliskach pszczół, europosłowie chcą, aby ograniczenie stosowania pestycydów stało się kluczową częścią przyszłej wspólnej polityki rolnej (WPR).

Komisja PE domaga się również większej puli funduszy na wsparcie badań nad przyczynami zaniku pszczół, w celu ochrony różnorodności gatunków zapylających. Parlament uznał także, że należy opracować wskaźniki żywotności kolonii, aby móc zmierzyć, czy wdrożone działania zakończyły się powodzeniem.

W opinii europosłów, inicjatywa UE dotycząca zapylaczy jest niewystarczająca. Zatwierdzony przez europosłów tekst jest reakcją na inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą zapylaczy i podkreśla, że jej środki są niewystarczające do ochrony pszczół i innych owadów zapylających przed niekorzystnymi dla nich zmianami użytkowania gruntów, utratą siedlisk, intensywnym rolnictwem, a także przed zmianami klimatu i obcymi gatunkami inwazyjnymi. Posłowie zgodzili się, że inicjatywa nie uwzględnia w wystarczającym stopniu głównych przyczyn spadku liczebności zapylaczy, które są niezbędne dla zachowania różnorodności biologicznej i reprodukcji wielu gatunków roślin.

Rezolucja została przyjęta 67 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy jednym głosie wstrzymującym się. Dalszym krokiem będzie poddanie rezolucji pod głosowanie na styczniowej sesji plenarnej w Strasburgu.

Ograniczyć stosowanie pestycydów – odstępstwa od zakazu

Przy okazji PE przypomina, że w kwietniu 2018 r. UE zgodziła się całkowicie zakazać stosowania na zewnątrz imidakloprydu, sukianidyny i tiametoksamu, zwanych neonikotynoidami. Jednak kilka państw członkowskich zgłosiło wyjątkowe odstępstwa dotyczące stosowania tych preparatów na swoich terytoriach.

Po apelach Parlamentu i Rady o podjęcie działań w celu ochrony pszczół i innych zapylaczy 1 czerwca 2018 r. KE przedstawiła swój komunikat w sprawie unijnej inicjatywy w sprawie zapylaczy.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

partner merytoryczny