Ochrona w planach

Dwa obszary specjalnej ochrony ptaków – Dolina Pasłęki PLB280002 oraz Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051 – zyskały palny zadań ochronnych. W sumie obejmują one obszar ponad 20,7 tys. ha.
 
Na terenie ostoi Dolina Pasłęki występują co najmniej 23 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i dziewięć gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. W okresie lęgowym obszar zasiedlają m.in. nurogęsi, błotniaki stawowe, kanie czarne i rude, bieliki, orliki krzykliwe, trzmielojady, samotniki, zimorodki i siniaki. Kluczowym gatunkiem lęgowym jest tu orlik krzykliwy, którego zagęszczenie lokalnie przekracza nawet 10 par/100 km2.
 
Plan obejmuje działania związane z ochroną czynną: zapobieganie sukcesji na łąkach i pastwiskach oraz wyznaczanie stref ochronnych wokół znanych stanowisk lęgowych bielika i orlika. Ponadto działania ochronne będą również polegały na ograniczeniu procesu niszczenia śródpolnych nieużytków (szczególnie na powierzchniach zdominowanych przez monokultury), melioracji i innych robót ziemnych w krajobrazie rolniczym, na utrzymaniu powierzchni lasów wyłączonych z użytkowania oraz na zachowaniu niezabudowanych brzegów jezior.
 
Z kolei Aleje Pojezierza Iławskiego obejmują sieć przydrożnych alei i zadrzewień. Jest to jedno z większych skupisk drzew w Polsce, zasiedlonych przez pachnicę dębową. Celem ochrony w obszarze jest utrzymanie licznej populacji tego gatunku oraz ochrona jego siedlisk. Służyć temu mają działania ochronne, dotyczące zapewnienia odpowiednio wysokiego zagęszczenia drzew dziuplastych w alejach. Będzie to możliwe tylko poprzez ograniczenie zasolenia w trakcie zimowego utrzymania dróg oraz nasadzenia drzew mogących w przyszłości być siedliskiem tego chrząszcza.
 

Partner Portalu

Partner Portalu