Ochrona różnorodności biologicznej

Ochrona różnorodności biologicznej – rezolucja zatwierdzona

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (PE) zatwierdziła w miniony wtorek (3. grudnia br.) rezolucję określającą propozycję stanowiska Parlamentu na konferencję ONZ w sprawie różnorodności biologicznej, która odbędzie się jesienią przyszłego roku.

Ochrona różnorodności biologicznej – europosłowie wzywają do ustanowienia prawnie wiążących celów

Komisja uważa, że zbliżająca się konferencja powinna być odpowiednikiem Porozumienia Paryskiego w odniesieniu do ochrony bioróżnorodności i chce, aby Unia Europejska (UE) była liderem w tym zakresie. W tym kontekście europosłowie wzywają do ustanowienia prawnie wiążących celów na poziomie zarówno unijnym, jak i globalnym, w zakresie zwiększenia ambicji i zapewnienia skuteczności działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na świecie po 2020 r. W eurodeputowani, członkowie Komisji, chcą w szczególności, aby do 2030 r. zachowanych zostało 30% obszarów naturalnych. Z kolei 30% zdegradowanych ekosystemów, zgodnie z rezolucją, miałoby zostać objętych rewitalizacją.

W rezolucji posłowie PE wzywają Komisję Europejską i państwa członkowskie do podjęcia „natychmiastowych, znacznych i dodatkowych” wysiłków w postaci wyznaczenia prawnie wiążących celów w zakresie ochrony i odbudowy różnorodności biologicznej, aby osiągnąć cele UE i powstrzymać obecny trend utraty bioróżnorodności.

Cele w zakresie ochrony bioróżnorodności we wszystkich politykach UE

Jak podaje PE, eurodeputowani chcą, aby cele w zakresie różnorodności biologicznej były uwzględniane we wszystkich politykach UE i wzywają do odpowiedniego finansowania ochrony różnorodności biologicznej w ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027. Finansowanie powinno mieć poziom pozwalający na spełnienie wizji ochrony różnorodności biologicznej ONZ do 2050 r. uważają oni, że wysiłki na rzecz ochrony i zwiększenia różnorodności biologicznej powinno wspierać co najmniej 10% długoterminowego budżetu UE.

Posłowie z komisji środowiskowej PE podkreślają również potrzebę bardziej zrównoważonych praktyk rolniczych i leśnych. Jak twierdzą, rola obszarów miejskich w zachowaniu różnorodności biologicznej powinna zostać dokładniej oceniona. W ich opinii potrzebna jest także dogłębna analiza wszystkich obszarów chronionych w UE.

Rezolucja została przyjęta 60 głosami „za”, przy braku głosów sprzeciwu i dziewięciu wstrzymujących się.

Rezolucja ma zostać poddana pod głosowanie w 2020 r., podczas styczniowej sesji plenarnej PE, która odbędzie się w Strasburgu.

Ochrona różnorodności biologicznej spotkaniu w Chinach

Przy okazji PE przypomina, że Konwencja ONZ o różnorodności biologicznej (CBD) weszła w życie 29 grudnia 1993 r. jak dodaje PE, 15. spotkanie Konferencji Stron CBD odbędzie się w Kunming w Chinach w dniach 19 października – 1 listopada 2020 r. Celem spotkania będzie zaktualizowanie planu strategicznego konwencji i przyjęcie globalnych ram ochrony różnorodności biologicznej na okres po 2020 r.

Na podstawie www.europarl.europa.eu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny