Z ochroną pszczół

Zadania związane z ochroną pszczół i edukacją ekologiczną

Ruszyła VIII edycja konkursu „Małopolska Pszczoła” – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z ochroną pszczół i edukacją ekologiczną. Na realizację wybranych zadań Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 450 tys. zł.

Dofinansowanie działań z zakresu ochrony bioróżnorodności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” to inicjatywa skierowana do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających w opisanym zakresie. Dotację można pozyskać na realizację różnorodnych inicjatyw z zakresu ochrony pszczół miododajnych, dzikich owadów zapylających i roślin. Wsparte mogą zostać również działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Małopolski oraz projekty promujące pszczelarstwo. Jak wskazuje UMWM, mowa o takich zadaniach, jak wykonanie zasiewów i nasadzeń roślin miododajnych, organizacja zajęć edukacyjnych i promujących wiedzę o roli pszczół i potrzebie ich ochrony. Do wspartych inicjatyw należą także popularyzacja dobrych praktyk służących pszczołom – poprzez konkursy, warsztaty, imprezy plenerowe, promocję w Internecie czy publikacje.

Środowisko naturalne jest bezcennym dobrem wspólnym. Owady zapylające są jednym z ważniejszych jego elementów. Ogłaszając kolejną edycję konkursu Małopolska Pszczoła angażujemy społeczność województwa małopolskiego do podnoszenia wiedzy dotyczącej ochrony i dobrych praktyk służących zapylaczom – powiedział Łukasz Smółka, wicemarszałek.

450 tys. zł na realizację działań związanych z ochroną pszczół i edukacją ekologiczną

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą od 8 maja 2023 r. Muszą się one skończyć nie później niż 30 listopada 2023 r.

Zlecanie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji działań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Jak zaznacza UMWM, oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym finansowym lub finansowym i osobowym na poziomie co najmniej 20% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania. Własny wkład finansowy musi stanowić co najmniej 10% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania – zaznacza UMWM.

Zgłoszenia w konkursie „Małopolska Pszczoła” będą przyjmowane do 3 marca br., a na realizację wybranych zadań przeznaczono 450 tys. zł.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 80% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania. Nie może też przekraczać kwoty 60 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu