Ochrona przyrody w glosariuszu

Ochrona przyrody w glosariuszu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała, że powstał „Glosariusz podstawowych pojęć z zakresu przepisów o ochronie przyrody”.

Jak zaznacza GDOŚ, opracowanie ma stanowić wsparcie dla organów ścigania oraz sądów, poprzez podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony przyrody.

Ochrona przyrody w glosariuszu – publikacja GDOŚ

Glosariusz powstał w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”.

W krótkim słowie wprowadzenia można przeczytać: „W trakcie stosowania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614) zauważyliśmy, że część pojęć w niej zawartych jest różnie interpretowana przez poszczególne podmioty lub nastręcza pewne trudności w ich definiowaniu. Dlatego też pokusiliśmy się o zdefiniowanie najczęściej używanych pojęć, a niemających swojej definicji na potrzeby ustawy o ochronie przyrody.

Uważamy, że wydanie niniejszego glosariusza przyczyni się do podniesienia wiedzy w zakresie ochrony przyrody oraz będzie pomocne przy interpretowaniu i egzekwowaniu przepisów prawa w tym zakresie, a także będzie wsparciem przy wydawaniu wszelkiego rodzaju orzeczeń.

Należy nadmienić, że poprawna interpretacja pojęć dotyczących ochrony przyrody, głównie przez organy ścigania oraz organy sądownicze, jest kluczowa dla postępowań przez nich prowadzonych.”

Publikacja odnosi się do różnych pojęć związanych z ochroną przyrody, które zgrupowane zostały w kilku „działach”. Glosariusz podzielony został na części noszące następujące tytułu: „Klif”, „Las”, „Obszar wodno-błotny”, „Okres lęgowy ptaków”, „Starorzecze”, „Zadrzewienie”, „Zbiornik wodny”, „Zmiana sposobu użytkowania ziemi” i „Zniekształcenie rzeźby terenu”.

Jak zaznacza GDOŚ, w publikacji omówione zostały pojęcia, które nie mają swojej definicji w ustawie o ochronie przyrody i mogą przysparzać trudności interpretacyjnych. Mogą one też być różnie pojmowane przez poszczególne podmioty uczestniczące w postępowaniach z zakresu ochrony przyrody. Definicje zostały wypracowane na podstawie orzecznictwa Generalnej oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Glosariusz uzupełniają przykładowe orzeczenia sądów administracyjnych i powszechnych, a także linki do Geoserwisu. Publikacja jest też bogato ilustrowana.
Wydawca publikacji – GDOŚ – zwraca uwagę, że glosariusz ma stanowić pomocnicze źródło wiedzy dla wymiaru sprawiedliwości w trakcie orzekania lub gromadzenia materiału dowodowego. Ma też być pomocą przy interpretowaniu i egzekwowaniu przepisów prawa z tego zakresu oraz przy wydawaniu orzeczeń.

Na podstawie www.gdos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama