Ochrona gatunków i siedlisk

Ochrona gatunków i siedlisk w lasach

Leśnicy poinformowali, że rusza projekt dofinansowany środkami unijnymi, którego celem będzie ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych zlokalizowanych na obszarach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Projekt ten jest czwartym przedsięwzięciem Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, które otrzymało wsparcie ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.
W odróżnieniu od trzech już realizowanych projektów, służących adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu, czwarty projekt ma charakter ściśle przyrodniczy. Jego celem jest poprawa stanu ochrony cennych gatunków i siedlisk, występujących na obszarach Natura 2000, a jednocześnie znajdujących się na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Ochrona gatunków i siedlisk z unijnym dofinansowaniem

Realizacja projektu będzie odbywać się w miejscach, dla których istnieją zatwierdzone dokumenty zarządcze: plany zadań ochronnych, plany ochrony lub plany urządzenia lasu – regulujące zasady prowadzenia zabiegów ochronnych dla tych obszarów. Działania, które będą wykonywane przez nadleśnictwa, wynikają wprost z tych dokumentów oraz są niezbędne do zachowania gatunków i siedlisk we względnie niezmienionym stanie lub też służą poprawie stanu ich ochrony.

Zadania w projekcie obejmują:

  • wykaszanie łąk i terenów otwartych, co pozwoli na utrzymanie ich bogatego składu gatunkowego oraz na zachowanie siedlisk występowania chronionych roślin i zwierząt (np. żółwia błotnego, głuszca, sasanki otwartej);
  • wykaszanie łąk i terenów otwartych, co pozwoli na utrzymanie ich bogatego składu gatunkowego oraz na zachowanie siedlisk występowania chronionych roślin i zwierząt (np. żółwia błotnego, głuszca, sasanki otwartej);
  • zwalczanie gatunków obcych (czyli inwazyjnych, takich jak: dąb czerwony, nawłoć późna, czeremcha amerykańska, kolczurka klapowana), które zaburzają funkcje i strukturę siedlisk cennych przyrodniczo, wypierając gatunki rodzime;
  • kontrolę liczebności gatunków drapieżnych (odstrzał, odłowy drapieżników) np. w celu ochrony ptaków i miejsc ich gniazdowania;
  • dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb gatunku lub siedliska (np. ochrona torfowisk wysokich, ochrona kropiatki i derkacza);
  • kanalizację ruchu turystycznego poprzez zmianę przebiegu szlaków, zabezpieczanie szlaków barierkami, ustawianie tablic edukacyjnych itp.;
  • monitorowanie występowania gatunków chronionych (np. dzięcioła czarnego czy głuszców wsiedlonych przez leśników w Borach Dolnośląskich);
  • inne działania ochrony gatunków i siedlisk, w tym np. poprawa uwodnienia siedlisk dzięki budowie zastawek, zabezpieczanie zimowisk nietoperzy, sadzenie gatunków stanowiących bazę pokarmową dla zagrożonych gatunków motyli, montowanie budek i platform lęgowych dla ptaków.

Wiele z zaplanowanych zadań stanowi kontynuację programów i projektów prowadzonych już wcześniej przez jednostki Lasów Państwowych. Leśnicy wskazują np. na działania realizowane na rzecz ochrony cietrzewia, głuszca, żółwia błotnego, nietoperzy, motyli czy obszarów wodno-błotnych.

Ochrona gatunków i siedlisk – 13 tys. ha i blisko 100 nadleśnictw

Projekt obejmuje swoim zasięgiem ponad 13 tys. ha, a udział bierze w nim blisko 100 nadleśnictw z różnych regionów. Jego realizacja pozwoli na ochronę około 30 gatunków oraz ponad 30 typów siedlisk, przede wszystkim na zachowanie ich naturalnego charakteru i różnorodności biologicznej Polski – podkreśla Magdalena Bukowska, dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ), któremu powierzono koordynację przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Budżet projektu to ponad 32 mln zł, z czego ok. 19 mln zł stanowią środki unijne, a ok. 13 mln zł środki własne Lasów Państwowych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez CKPŚ

fot. CKPŚ

Partner Portalu

Partner Portalu