Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 – zmiany granic

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała o trwających pracach nad zmianami granic szeregu obszarów wpisanych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Zmiany dotyczą 116 obszarów Natura 2000 (lista dostępna tutaj, pdf, 121 kb).

Obszary Natura 2000 – GDOŚ proponuje zmiany granic

Jak zaznacza GDOŚ, wspomniane zmiany granic są konsekwencją prac nad planami zadań ochronnych lub planami ochrony dla poszczególnych obszarów Natura 2000. Wpływ na zmianę granic terenów objętych tą najmłodszą formą ochrony przyrody mają także dane pozyskane z przeprowadzanych inwentaryzacji przyrodniczych. W niektórych przypadkach weryfikacja zasięgu obszarów Natura 2000 ma też wyeliminować błędy rysownicze.

Dokument zawierający listę proponowanych zmian granic obszarów Natura 2000 został zaakceptowany przez kierownictwo resortu środowiska i będzie przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

Jak podaje GDOŚ, proponowane zmiany granic obszarów Natura 2000 zostały w 2016 r. skonsultowane z organami władz samorządowych oraz ze społeczeństwem. Sposób rozpatrzenia uwag i opinii przekazanych w trakcie konsultacji został przedstawiony w dwóch zestawieniach – konsultacje z gminami (pdf, 421 kb) i konsultacje społeczne (pdf, 194 kb).

Zmiany granic obszarów Natura 2000 widoczne są w prowadzonym przez GDOŚ, serwisie mapowym geoserwis.gdos.gov.pl, w warstwie Proponowane zmiany granic Natura 2000.

Na podstawie www.gdos.gov.pl

fot. sozosfera.pl