Obszary graniczne z planami

Dolina Dolnego Bugu PLB140001 oraz Ostoja Nadbużańska PLH140011 – to dwa obszary zaliczane do Natury 2000, dla których ustanowiono plany zadań ochronnych. Ponieważ są one zlokalizowane na granicy województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie podpisał zarządzenia w sprawie ustanowienia tych planów w porozumieniu z RDOŚ-ami w Białymstoku i Lublinie.
 
Podczas prac nad planami zadań ochronnych odbyły się m.in. spotkania, w czasie których przedstawicielom wszystkich zainteresowanych stron zaprezentowano założenia planów zadań ochronnych, a także omówiono projektowane rozwiązania. Zarządzenia zawierają m.in. ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wraz z zaplanowanymi działaniami ochronnymi. Realizacja tych działań posłuży w przyszłości ochronie cennych siedlisk i gatunków, stanowiących przedmioty ochrony niniejszych obszarów.
 

Partner Portalu

Partner Portalu