Obrady w Strasburgu

Na cztery dni (2-5 grudnia 2014 r.) Strasburg zamienił się w „stolicę” europejskiej ochrony przyrody. Przez kilka dni trwało tam bowiem posiedzenie Stałego Komitetu Konwencji o ochronie gatunków dzikiej europejskiej flory i fauny oraz ich siedlisk, tzw. Konwencji Berneńskiej. Obrady odbyły się pod egidą Rady Europy.
 
Podczas spotkania omówiono szereg dokumentówdotyczących m.in. działań w zakresie eliminacji inwazyjnych gatunków obcych, zwalczania nielegalnego zabijania ptaków czy tworzenia paneuropejskiej sieci obszarów chronionych EMERALD. Specjalne wystąpienia poświęcono ochronie wybranych gatunków, takich jak rybołów czy mniszka śródziemnomorska.
 
Ponadto przeprowadzono dyskusje nad przygotowaniem rekomendacji dotyczącej postępowania z hybrydami wilków i psów, co aktualnie jest palącym problemem w kilku krajach (w Polsce również wykryto w tym roku taki przypadek).
 
Nie pominięto też skarg w zakresie naruszeń Konwencji. Odnosiły się one m.in. do działań podejmowanych na Ukrainie na rzecz żeglugi w delcie Dunaju, niewystarczająco efektywnego zwalczania wiewiórki szarej we Włoszech czy budowy hydroelektrowni w granicach Parku Narodowego Mavrovo w Macedonii. Jedna ze skarg dotyczy ryzyka rozprzestrzeniania się norki amerykańskiej w Polsce. W bieżącym roku wpłynął również wniosek o rozszerzenie skargi dotyczącej negatywnego wpływu na środowisko linii energetycznej na Litwie o część inwestycji przebiegającej przez terytorium Polski.
 
Delegaci podjęli również tematy farmy wiatrowej na norweskiej wyspie Smøla, ochrony siedlisk i gatunków podczas prac zalesieniowych na Islandii czy minimalizowania negatywnego wpływu sieci elektroenergetycznych na ptaki.
 
W obradach wzięli udział przedstawiciele 35 krajów, reprezentanci Komisji Europejskiej, Prezydencji Włoch przy Radzie UE oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Polskę reprezentowali pracownicy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 

Partner Portalu

Partner Portalu