O dewastacji zieleni

O dewastacji zieleni w Katowicach

O dewastacji zieleni w Katowicach i podjętych w związku z tym działaniach w miniony piątek (23 lipca) poinformował Urząd Miasta Katowice (UM).

Kontrola po informacji o dewastacji zieleni

Urząd Miasta Katowice wskazał, że w kwietniu br. wydzierżawił siedem działek o łącznej powierzchni 4000 m2 jednej z firm. To tereny położone w rejonie ul. Templariuszy, Kolejowej i Jankego. Zgodnie z umową miał to być teren przeznaczony na miejsca ekspozycyjne dla samochodów osobowych oraz parkingu na potrzeby dzierżawcy. Magistrat podkreślił, że w umowie znalazły się zapisy dotyczące m.in. dopuszczonego na wspomnianych działkach zakresu prac. Punkt 3., podpunkt 5. mówi, że „Dzierżawca zobowiązany jest do prowadzenia prac […] w sposób wykluczający naruszenie istniejących sieci uzbrojenia oraz istniejącego drzewostanu” – tak brzmi fragment umowy, który zacytował UM. Katowicki magistrat dodał, że pomimo tych zapisów spółka rozpoczęła nawożenie znacznej ilości opadów, masy ziemi, gruzu i kamieni w celu podniesienia terenu na wydzierżawionych działkach. W efekcie tych działań zasypane zostały rosnące tam drzewa.

O dewastacji zieleni

Po informacji, że takie działania mają miejsce, od razu wysłaliśmy inspektora z Wydziału Kształtowania Środowiska, aby przeprowadził tam wizję terenową. Została ona wykonana w dniu 19 lipca br. w obecności pracowników Zakładu Zieleni Miejskiej oraz Wydziału Gospodarki Mieniem UM. Wizja potwierdziła zmiany w wysokości poziomu gruntu oraz zniszczenie drzewostanu na tych działkach – powiedział Grzegorz Mazurkiewicz, naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska UM.

Rozwiązanie umowy i zgłoszenie do prokuratury po informacji o dewastacji zieleni

Magistrat podkreślił, że natychmiast zapadła decyzja o tym, aby rozwiązać umowę z dzierżawcą, który w sposób „niezwykle rażący” – zdaniem miejskich urzędników – naruszył zapisy umowy o dzierżawie. 21 lipca wystosowane zostało także pismo o zerwaniu umowy, które dotarło już do adresata.

Po wykonanej wizji lokalnej dzierżawca terenu został od razu wezwany do zaprzestania wykonywania jakichkolwiek prac na przedmiotowych działkach. Wysłaliśmy pismo w sprawie niezwłocznego rozwiązania umowy ze spółką AGC Bytom. Jednocześnie wezwaliśmy spółkę do jak najszybszego usunięcia ziemi, gruzu i kamieni oraz do uporządkowania działki i przywrócenia jej pierwotnego wyglądu. Sprawę nielegalnego zasypania tego terenu zgłosiliśmy do prokuratury w piątek, 23 lipca br. W Katowicach przywiązujemy dużą wagę do ochrony przyrody – dlatego będziemy stanowczo reagować w każdym przypadku łamania prawa i niszczenia zieleni – podkreślił Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic.

O dewastacji zieleni w Katowicach poinformowany urząd marszałkowski

Magistrat dodał, że 21 lipca sprawa została zgłoszona do marszałka województwa śląskiego, który ma zająć się wymierzeniem kary za zniszczenie drzew. Urząd czeka na odpowiedź.

O dewastacji zieleni

Wszystkie drzewa zasypane na tych działkach zostały poważnie uszkodzone. Nasypy spowodowały znaczące ubytki w korze oraz pniach. Jeśli dzierżawca odpowiedzialny za szkody usunie ziemię, gruz i kamienie, to jest jeszcze cień szansy na to, że pojedyncze drzewa uda się uratować. Niestety to może potrwać, co w praktyce będzie oznaczało, że drzewa obumrą – powiedział Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Magistrat dodał, że trwają dalsze czynności wyjaśniające.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 3 x UM Katowice

partner merytoryczny

reklama

 

partner merytoryczny