Nowy użytek ekologiczny

Nowy użytek ekologiczny w Krakowie

17 stycznia br. radni Krakowa zdecydowali objąć „Łąki nad Rudawą” formą ochrony, jaką jest użytek ekologiczny. Chroniony będzie blisko 5-hektarowy obszar w dolinie rzeki Rudawy, który odznacza się wysokimi walorami przyrodniczymi – podał Urząd Miasta Krakowa (UM).

Nowy użytek ekologiczny z aprobatą mieszkańców

Jak wskazał magistrat, użytek ekologiczny nie obejmuje wałów przeciwpowodziowych wraz z 3-metrowymi pasami ochronnymi. Nie obejmuje on również koryta rzeki Rudawy wraz z 3-metrowymi pasami technicznymi. Jest to spowodowane koniecznością zapewniania właściwego stanu technicznego tych miejsc przez zarządzającego terenem. Jest nim Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W czerwcu Wydział Kształtowania Środowiska UM prowadził konsultacje z mieszkańcami w tym temacie. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi podczas dyżurów telefonicznych, stacjonarnych, a także w trakcie spotkania oraz poprzez formularz. Większość krakowian biorących udział w konsultacjach była za utworzeniem użytku ekologicznego.

Celem ustanowienia tego miejsca użytkiem jest zachowanie ekosystemu doliny rzeki Rudawy. Jak wskazał UM, jego ochrona ma znaczenie dla zachowania w skali lokalnej i regionalnej bioróżnorodności, siedlisk przyrodniczych i krajobrazu.

Nowy użytek ekologiczny – miejsce wartościowe przyrodniczo

Obszar ten jest cenny przyrodniczo z uwagi na jego położenie na miejskim odcinku doliny rzeki Rudawy o charakterze półnaturalnym. Dotychczasowe zachowanie niezaburzonych siedlisk różnych gatunków nad Rudawą jest kluczowe – wskazał UM. Dotyczy to zwłaszcza płazów, które należą do gatunków najszybciej ginących z powodu działalności człowieka. W lesie łęgowym stwierdzono także liczne gatunki ptaków zasiedlających drzewa, krzewy i warstwę runa. Stanowi on także siedlisko ropuchy szarej.

Jest to jedyny tak rozległy obszar łąkowy w dolinie Rudawy na terenie Krakowa, który ze względu na bezpośrednie połączenie z rzeką i okresowe zalewanie funkcjonuje w sposób typowy dla nadrzecznych, urozmaiconych siedlisk łąkowych. Dzięki utrzymaniu koszenia brakuje tam gatunków roślin ekspansywnych, w szczególności obcego pochodzenia – zaznaczył UM.

Więcej informacji o tym użytku ekologicznym znaleźć można w uchwale nr 3327. Jest ona dostępna na stronie bip.krakow.pl.

Czego nie wolno robić na terenie użytku ekologicznego?

Przy okazji UM podał jakie działania są zakazane na terenach objętych ochroną w formie użytku ekologicznego. Taka forma ochrony wprowadza zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru. Na takim terenie nie można wykonywać prac ziemnych trwale zniekształcających jego rzeźbę. Wyjątkiem są prace związane z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych. Zakazane jest także uszkadzanie i zanieczyszczanie gleby. Nie wolno również dokonywać zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej. Na terenie użytków ekologicznych zakazane jest też likwidowanie, zasypywanie i przekształcanie naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych. Nie wolno również dokonywać zmiany sposobu użytkowania ziemi. Zakazem objęte jest także umyślne zabijanie dziko występujących zwierząt, niszczenie nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry. Wyjątkami są amatorski połów ryb oraz wykonywanie czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką – podał UM.

Pozostałe użytki ekologiczne Krakowa

Przy okazji magistrat wskazał, jakie użytki ekologiczne istnieją w Krakowie. Oprócz „Łąk nad Rudawą” w Krakowie znajduje się jeszcze 18 użytków ekologicznych. Są to: „Uroczysko w Rząsce” „Łąki Nowohuckie”. „Staw przy Kaczeńcowej”, „Rozlewisko potoku Rzewnego”, „Dolina Prądnika” i „Uroczysko Kowadza”. Ponadto UM wyliczył: „Staw Dąbski”, „Las w Witkowicach”, „Rybitwy”, „Staw w Rajsku”, „Staw Królówka”, „Staw przy Cegielni” i „Dąbrowa”. Są to także: „Dolina Potoku Olszanickiego – Łąki Olszanickie”, „Zakrzówek”, „Łąki na Klinach”, „Kamieniołom Libana” oraz „Słona Woda”.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu