W Kochanowicach powstanie nowy rezerwat przyrody

6 listopada br. odbyła się sesja wyjazdowa Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, działającej przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ). W jej trakcie podjęto decyzję o utworzeniu i kształcie 66. rezerwatu przyrody w województwie śląskim. Nowy rezerwat przyrody powstanie w gminie Kochanowice (pow. lubliniecki) i będzie trzecim takim obiektem na obszarze Nadleśnictwa Herby – podała RDOŚ.

Nowy rezerwat przyrody i jego nazwa

Nowy rezerwat przyrody powstanie na terenie lasów we wschodniej części Leśnictwa Kochanowice. Projektowane do objęcia ochroną rezerwatową są fragmenty wielogatunkowych lasów o bogatym runie, odpowiadające niskiemu grądowi subkontynentalnemu Tilio-Carpinetum stachyetosum. Stąd też – jak podaje RDOŚ – wywodzi się przyszła nazwa obiektu – „Kochanowicki Grąd”. Las ten tworzą również dęby, których wiek przekracza często 140 lat. Rosną tam także graby, olsze, jesiony, brzozy, osiki, jawory i sosny. Starodrzew liściasty jest dogodnym miejscem dla siedlisk bociana czarnego. W runie można natomiast zaobserwować kilka rzadkich gatunków roślin. Są to takie gatunki, jak czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) i przetacznik górski (Veronica montana), a także chronione gatunki storczyków.

Nowy rezerwat przyrody – pierwszy od 2015 r. w województwie śląskim

Utworzenie rezerwatu podyktowane jest potrzebą wzmocnienia i zagwarantowania ochrony fragmentu lasu grądowego o cechach naturalnych, dla celów naukowych i dydaktycznych. – Ustanowienie rezerwatu „Kochanowicki Grąd” będzie również nawiązaniem do pamięci prof. Janusza Hereźniaka i w pewnym stopniu zwieńczeniem przynajmniej niewielkiej części jego ogromnego dorobku naukowego i prac terenowych, ponieważ nieżyjący dzisiaj profesor jako pierwszy zaproponował utworzenie na tym obszarze tej formy ochrony przyrody – powiedział Przemysław Skrzypiec, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody. – Pierwsze rezerwaty w woj. śląskim powstały w latach 50 XX wieku, i tak jak my dziś je badamy i powiększamy, tak teraz i my mamy szansę zostawić przyszłym pokoleniom naukowców, botaników czy administracji zarządzającej tymi terenami kolejny obiekt rezerwatowy pod ich opiekę. Czując i doceniając tą historyczną chwilę, bardzo cieszymy się z przyszłego obiektu chronionego z uwagi na to, że jest w nas niedosyt ochrony rezerwatowej i będzie to pierwszy nowopowstały rezerwat utworzony w województwie od 2015 r. – podkreślił.

Walory i kształt „Kochanowickiego Grądu”

W trakcie sesji terenowej leśnicy podkreślali znaczenie tego terenu. Zwracano uwagę, że ze względu na jego walory przyrodnicze realizowane było tam szczególne podejście do gospodarowania drzewostanami. Rada zarekomendowała przyłączenie do projektowanego rezerwatu dodatkowych terenów leśnych, charakteryzujących się zbliżonymi walorami przyrodniczymi. Po przyłączeniu tych terenów powierzchnia rezerwatu wyniesie 26 ha. Ponadto wokół rezerwatu utworzona zostanie otulina obejmująca przyległe tereny, której powierzchnia wyniesie ok 40 ha – wskazuje RDOŚ.

Oględziny terenowe dokonane przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody zakończone zostały głosowaniem nad uchwałą. W jego trakcie członkowie Rady, przy wsparciu Nadleśnictwa Herby oraz aprobacie wójta gminy Kochanowice, jednogłośnie zadecydowali o kształcie i przyszłości tego unikatowego fragmentu lasu.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. RDOŚ w Katowicach

Partner Portalu

Partner Portalu