Obszar chronionego krajobrazu

Nowy obszar chronionego krajobrazu z tablicą informacyjną

Niedaleko punktu widokowego Kaczy Winkiel nad Zatoką Pucką 29 października 2021 r. została odsłonięta tablica informująca o nowym obszarze chronionego krajobrazu – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP). Nowy obszar chronionego krajobrazu obejmuje rozległe łąki i pola uprawne oraz tereny podmokłe położone w dolinie rzeki Płutnicy – zwraca uwagę UMWP i podkreśla, że w ciągu ostatnich 10 lat w całej Polsce utworzono zaledwie trzy tego typu formy ochrony przyrody.

Nowy obszar chronionego krajobrazu by chronić unikatowy krajobraz

W wydarzeniu udział wziął Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz przedstawiciele trzech samorządów lokalnych: miasta Pucka, gminy wiejskiej Puck oraz Krokowej, w których granicach położony jest nowy obszar chronionego krajobrazu.

Chcemy dzisiaj symbolicznie uhonorować zakończony sukcesem proces powołania nowego obszaru chronionego krajobrazu. Obszar ten jest jednym z najciekawszych i najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym terenów w skali całego naszego regionu – zaznaczył podczas uroczystości marszałek Struk.

Pod względem przyrodniczym dolina rzeki Płutnicy obejmuje rozległe połacie łąk i pól uprawnych. Pełni niezwykle istotną funkcję korytarza ekologicznego, łączącego tereny nadmorskie z Puszczą Darżlubską i Pradoliną Redy-Łeby. Podmokłe tereny, tworzące tzw. Puckie Błota, stanowią natomiast ważną ostoję ptactwa wodno-błotnego.

Okolice rzeki Płutnicy to również charakterystyczne elementy krajobrazu kulturowego. Na uwagę zasługują przede wszystkim pozostałości dawnych założeń pałacowych i dworskich wraz z otaczającymi parkami oraz historyczna sieć dróg z zachowanymi przydrożnymi alejami drzew. Tereny te mogą być wykorzystane jako podstawa do dalszego rozwoju turystyki pieszej, rowerowej czy krajoznawczej w tej części województwa pomorskiego.

Obszar chronionego krajobrazu na mocy uchwały Sejmiku

Obszar chronionego krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy został utworzony na mocy uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego z 26 lipca 2021 r. Według UMWP, podkreślenia wymaga też zaangażowanie gmin w procesie konsultacji projektu uchwały sejmiku w tej sprawie.

Powołanie nowego obszaru chronionego krajobrazu, przy aprobacie wszystkich zainteresowanych stron, jest doskonałym przykładem partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem województwa, samorządami lokalnymi i instytucjami poziomu regionalnego – podkreślił Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Na podstawie pomorskie.eu

fot. UMWP

Partner Portalu

Partner Portalu