Nowe rezerwaty w Mazowieckiem

W marcu br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie utworzył dwa nowe rezerwaty przyrody: Klimonty i Barania Ruda. Pierwszy z nich ma na celu ochronę kompleksu olsów i łęgów stanowiących ostoje chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, drugi zaś – zbiorowiska olsów z fragmentami łęgów olszowo-jesionowych i turzycowisk.
 
Rezerwat Klimonty obejmuje obszar leśny o powierzchni 109,2 ha, położony we wschodniej części woj. mazowieckiego, na terenie gminy Mordy. Wśród charakterystycznych elementów szaty roślinnej rezerwatu można znaleźć zarośla wierzb szerokolistnych, tworzące złożone kompleksy przestrzenne z szuwarami turzycowymi i olsami, olsy o charakterystycznej strukturze kępkowo-dolinowej, grąd subkontynentalny, w którym drzewostan budują dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata i, znacznie rzadziej, lipa drobnolistna oraz klony: zwyczajny i jawor czy łęg olszowo-jesionowy, którego drzewostan tworzy olsza czarna, jesion wyniosły i wiąz szypułkowy. Flora roślin naczyniowych rezerwatu składa się z 241 gatunków, wśród których występują gatunki objęte ochroną: kruszczyk szerokolistny, kukułka Fuchsa, listera jajowata, wawrzynek wilczełyko, pływacz zwyczajny. Na terenie tym występują 63 gatunki ptaków, 24 gatunki ssaków, siedem gatunków płazów (kumak nizinny ma tutaj miejsce rozmnażania i stałego przebywania) oraz trzy gatunki gadów.
 
Z kolei w rezerwacie przyrody Barania Ruda można spotkać 159 gatunków roślin, wśród których są również te objęte ochroną, np. storczyk stoplamek krwisty. Na terenie rezerwatu występuje 31 gatunków ptaków, 13 gatunków ssaków, siedem gatunków płazów (kumak nizinny ma tutaj miejsce rozmnażania i stałego przebywania). Rezerwat jest zlokalizowany na terenie gminy Mrozy i obejmuje obszar leśny o powierzchni 52,9 ha. Istotnym elementem szaty roślinnej tego kompleksu są łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, a także olsy źródliskowe. Drzewostan tworzy olsza czarna z rzadko występującymi jesionem wyniosłym i wiązem szypułkowym.
 

 

reklama