obszar Narwiańskiego Parku Narodowego

NFOŚiGW pomoże rozszerzyć obszar Narwiańskiego Parku Narodowego

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pomoże rozszerzyć obszar Narwiańskiego Parku Narodowego (NPN), poprzez wykup stawów rybnych w Topilcu.

Zwiększą obszar Narwiańskiego Parku Narodowego przez wykup stawów rybnych

Wykup przez NPN stawów rybnych wraz z gruntami przyległymi o łącznej powierzchni ok. 39 ha NFOŚiGW dofinansuje kwotą blisko 2 mln zł. Fundusz wskazuje, że NPN skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu. Działanie wpłynie na poprawę i równowagę lokalnych ekosystemów wodnych, w tym rzeki Narwi i jej dopływów. Powiększenie własności Parku o dodatkowe tereny – w połączeniu z dotychczasowo administrowanymi gruntami – pozwoli na wprowadzenie zabiegów ochronnych, które przyczynią się do zahamowania niekorzystnych zmian i powstrzymania spadku bioróżnorodności. Przekazane dofinansowanie niemal w całości pokryje koszt zakupu nowej działki ze stawami rybnymi oraz lasami, nieużytkami i pastwiskiem – dodaje NFOŚiGW.

Część nabywanej nieruchomości to stawy rybne w Topilcu, które wybudowane zostały jeszcze przed utworzeniem NPN. Pobór wody do stawów następuje z rzeki Czaplinianki, natomiast zrzut odbywa się do rzeki Narew (obecny właściciel stawów posiada pozwolenie na korzystanie z wody) – wskazuje NFOŚiGW. Stawy rybne jako nienaturalne obiekty w środowisku przyrodniczym doliny Narwi, stanowią zagrożenie dla jakości jej wód i żyjących tam gatunków zwierząt. Ponadto zaburzają naturalną migrację ryb oraz innych organizmów wodnych pomiędzy Czaplinianką, a rzeką Narew. Są także miejscem występowania nierodzimych gatunków ryb, które mogą stamtąd migrować do ekosystemu rzeki Narwi, stanowiąc duże zagrożenie dla gatunków macierzystych. Dodatkowo obszar ten stanowi miejsce rozrodu inwazyjnego gatunku fauny – wizona amerykańskiego – zwraca uwagę Fundusz.

Zwiększą obszar Narwiańskiego Parku Narodowego dla poprawy bioróżnorodności i lepszej ochrony przyrody

Wykonanie pierwokupu przez NPN spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zbiorników na lokalne ekosystemy poprzez zwiększenie ilości wody docierającej do Narwi, a także udrożnienie korytarza ekologicznego między nią i rzeką Czaplinianką, co korzystnie poprawi bioróżnorodność. Wdrożenie działania ograniczającego zanieczyszczanie Narwi wodą (zrzucaną ze stawów) bogatą w związki azotu i fosforu będzie sprzyjać ochronie i harmonii procesów przyrody – przekonuje NFOŚiGW.

Przejęcie przez Narwiański Park Narodowy kontroli nad nowym zasobem naturalnym spowoduje również pozytywne efekty w zakresie ochrony lokalnej fauny. Planowane do wykupu działki położone są w miejscu występowania 19 cennych gatunków zwierząt m.in. błotniaka stawowego, kropiatki, zielonki, podróżniczka, rybitwy czarnej, rybitwy białoczelnej, rybitwy białowąsej, dzięcioła średniego, dzięcioła czarnego, dzięcioła zielonosiwego, bielika, bociana białego, bociana czarnego, orlika krzykliwego, łęczaka, bataliona, kumaka nizinnego, wydry europejskiej i bobra europejskiego. Obszar ten jest bardzo cenny pod względem awifauny, szczególnie ptaków związanych z ekosystemami wodnymi i błotnymi – podkreśla NFOŚiGW.

Jednocześnie ograniczona zostanie ilość nierodzimych gatunków ryb w ekosystemie Narwi, a odpowiednie gospodarowanie terenem przyczyni się do wzmocnienia liczebności różnych gatunków, w tym gatunków naturowych: kozy, piskorza i różanki. Wsparta w ten sposób zostanie także populacja szczupaków, linów, karasi pospolitych i jaziów – dodaje Fundusz.

13 umów o dofinansowanie wykupów i pierwokupów

Dotacja dla przedsięwzięcia została przekazana Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu ze środków własnych NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego – „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.

Do tej pory NFOŚiGW podpisał z NPN-em 13 umów o dofinansowanie pierwokupów i wykupów – na kwotę blisko 400 tys. zł, co pozwoliło nabyć 106,83 ha gruntów prywatnych i objąć je czynną, ochroną ścisłą – na rzecz zachowania w równowadze lokalnych ekosystemów.

Od początku realizacji tego typu projektów (w ramach ww. programu NFOŚiGW) podpisano 338 umów dofinansowania pierwokupów i wykupów w polskich parkach narodowych – dzięki czemu NFOŚiGW wypłacił ponad 85 mln zł umożliwiając parkom nabycie od właścicieli prywatnych niemal 3665 ha gruntów.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)