Natura 2000 – projekt edukacyjny

Natura 2000 – projekt edukacyjny

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. (RDOŚ) poinformowała, że zakończył się pierwszy etap instalowania w województwie lubuskim tablic edukacyjnych związanych z ochroną ptaków i ich siedlisk na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Odry.

Tablice cechuje przystępna forma graficzna. Zostały one opracowane przez pracowników RDOŚ-u i podkreślają bogactwo ornitologiczne obszaru Natura 2000. Przedstawiają one również główne zagrożenia dla tego obszaru oraz sposoby jego ochrony.

Natura 2000 – projekt edukacyjny Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

To edukacyjno-informacyjne przedsięwzięcie adresowane jest przede wszystkim do mieszkańców miejscowości położonych w omawianym obszarze Natura 2000 oraz do turystów odwiedzających ten cenny przyrodniczo teren.

Dolina Środkowej Odry to – jak zaznacza RDOŚ – kraina wielu gatunków ptaków związanych z mozaiką siedlisk wodnych i bagiennych, a także terenów otwartych oraz rozległych lasów łęgowych. W skali Europy obszar ten jest szczególnie istotny dla ochrony populacji 14 gatunków ptaków uznanych w Unii Europejskiej za rzadkie i zagrożone. Są to: trzmielojad, kania ruda, kania czarna, błotniak stawowy, derkacz, rybitwa białowąsa, zimorodek, rybitwa białoskrzydła, dzięcioł średni, cyranka, płaskonos, łabędź krzykliwy, gęś zbożowa oraz krzyżówka.

Wśród głównych zagrożeń dla tego cennego przyrodniczo obszaru, regionalna dyrekcja wylicza pogorszenie jakości lub stopniowy zanik siedlisk gatunków ptaków na skutek niekorzystnych zmian zachodzących w obrębie reżimu hydrologicznego doliny Odry. Inne zagrożenie to ograniczenie powierzchni terenów otwartych łąk i pastwisk w wyniku braku ich ekstensywnego użytkowania lub zamiany na grunty orne.

Wśród metod ochrony tego obszaru RDOŚ wskazuje podejmowanie wielokierunkowych działań obejmujących m.in. zapewnienie ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk, ochronę najstarszych fragmentów lasów łęgowych i zadrzewień, a także zrównoważoną gospodarkę wodną uwzględniającą potrzeby ekologiczne wszystkich gatunków ptaków, dla których dolina rzeki Odry stanowi miejsce i przestrzeń do życia.

Na podstawie gorzow.rdos.gov.pl

fot. RDOŚ w Gorzowie Wlkp.

 

reklama