Nadobnica alpejska w centrum zainteresowania

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) zaangażowała się w badania telemetryczne i genetyczne populacji chrząszcza, jakim jest nadobnica alpejska. To, jak podała firma, jeden z najpiękniejszych chrząszczy w Polsce. Badania trwały do połowy listopada br. i były prowadzone w ramach współpracy z Magurskim Parkiem Narodowym (MPN).

Jaki był cel prowadzonych badań?

Głównym celem prowadzonych badań było zebranie danych dotyczących zdrowotności populacji nadobnicy alpejskiej z terenu Magurskiego Parku Narodowego. Miały one też pozwolić na poznanie szczegółowych parametrów środowiskowych, a także zakresu osobniczego zasięgu występowania tego gatunku. Przeprowadzona analiza pozwoliła m.in. na uzyskanie danych lokalizacyjnych. Te z kolei pozwalają wnioskować o zasięgu osobniczym poszczególnych nadobnic w trakcie trwania sezonu rozrodczego. Dane te umożliwiają w konsekwencji oszacowanie zdolności do rozprzestrzeniania się tego chrząszcza oraz jego odrębności genetycznej.

Badania nad gatunkiem nadobnicy alpejskiej składało się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła analizy zdolności przemieszczania się tego gatunku. Dzięki temu możliwe było określenie maksymalnych odległości rozprzestrzeniania się owadów. To z kolei pozwoliło oszacować możliwości ewentualnego odbudowania się populacji, gdyby nastąpiła wystarczająca poprawa siedlisk. Natomiast druga część, zakładała przeprowadzenie analizy genetycznej mającej na celu określenie stanu zdrowotnego populacji.

W wyniku badania udało się zebrać materiał genetyczny z ponad 100 osobników nadobnicy alpejskiej, który został poddany analizie. Dokonano jej w Muzeum i Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zgodnie z obserwacjami, większość nadobnic nie przemieściła się na odległość większą niż 50 metrów, a rekordowa dyspersja wyniosła 428 metrów. Badania nad nadobnicą alpejską będą kontynuowane w 2024 roku – zapowiada PGE.

Nadobnica alpejska – zagrożony symbol

Nadobnica alpejska to jeden z symboli MPN i Beskidu Niskiego. To priorytetowy gatunek bezkręgowca z punktu widzenia sieci Natura 2000, zarówno w Karpatach, jak i w całej Polsce – zaznacza PGE. Warto wiedzieć, że nadobnica wpisana jest do Czerwonej Księgi gatunków prawnie chronionych w Polsce ze względu na spadek jej liczebności. Przyczyna wymierania gatunku i zanikania jego populacji nie jest rozpoznana. Współpraca PGE i MPN i wspólnie prowadzone badania mają na celu uzyskanie odpowiedzi na te pytania.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. PGE

Partner Portalu

Partner Portalu