na rzecz owadów zapylających

Intensyfikacja działań na rzecz owadów zapylających

Komisja Europejska (KE) przedstawiła w miniony wtorek (24 stycznia br.) „Nowy ład na rzecz owadów zapylających”. Ma on zaradzić alarmującemu spadkowi liczby dzikich owadów zapylających w Europie. Polega to na przeglądzie unijnej inicjatywy na rzecz owadów zapylających z 2018 r. – tłumaczy unijny organ.

Przeciwko utracie owadów zapylających

Społeczeństwo coraz częściej wzywa do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko utracie zapylaczy – podkreśla KE. Komisja podaje, że w zaktualizowanej inicjatywie określono działania, które podjąć mają Unia Europejska (UE) i państwa członkowskie. Chodzi o działania, mające na celu odwrócenie do 2030 r. tendencji spadkowej w zakresie liczebności owadów zapylających. Komisja zaznacza, że obecnie na terenie UE znika co trzeci gatunek pszczół, motyli i bzygów. Opisywana inicjatywa stanowi uzupełnienie wniosku KE, dotyczącego prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych z czerwca 2022 r. Jest też jednym z najważniejszych elementów unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, strategii „Od pola do stołu” oraz Europejskiego Zielonego Ładu.

Cel: odwrócenie spadku liczebności zapylaczy do 2030 r.

W zmienionej inicjatywie UE na rzecz owadów zapylających określono cele na 2030 r. i powiązane z nimi działania w ramach trzech priorytetów. Głównym priorytetem – jak wskazuje KE – jest poprawa ochrony owadów zapylających i usunięcie przyczyn spadku ich liczebności. Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki lepszej ochronie gatunków i siedlisk. Komisja zapowiada, że sfinalizuje plany ochrony zagrożonych gatunków owadów zapylających. Określi też owady zapylające, które państwa członkowskie powinny chronić. Poza tym KE, wspólnie z państwami członkowskimi, przygotuje plan działania dotyczący sieci korytarzy ekologicznych dla owadów zapylających – tzw. Buzz Lines

Także odtwarzanie siedlisk w krajobrazach rolniczych ma sprzyjać realizacji założonego celu. W szczególności ma temu pomóc większe wsparcie dla rolnictwa przyjaznego dla owadów zapylających w ramach wspólnej polityki rolnej.

Wśród narzędzi mających pomoc w osiągnieciu założonego celu jest też łagodzenie wpływu stosowania pestycydów na owady zapylające. Ma to być osiągane np. poprzez wymogi prawne dotyczące wdrażania integrowanej ochrony roślin bądź też przez dodatkowe metody badawcze. Miałyby one służyć do określania toksyczności pestycydów dla zapylaczy, w tym efektów subletalnych i wpływów przewlekłych. Komisja podkreśla, że kluczowe znaczenie będzie w tym obszarze miało zmniejszenie ryzyka związanego z pestycydami.

Nie tylko poprawa stanu siedlisk na obszarach miejskich

Kolejnym elementem, który ma pomóc w ograniczaniu spadku liczebności zapylaczy jest poprawa stanu siedlisk na obszarach miejskich. Do tego dochodzi też przeciwdziałanie skutkom, jakie na owady zapylające wywierają zmiany klimatu, inwazyjne gatunki obce i inne zagrożenia np. zanieczyszczenie światłem.

Opisywana inicjatywa ma również skoncentrować się na poszerzeniu wiedzy o spadku liczebności owadów zapylających, jego przyczynach i skutkach. Ujęte w inicjatywie działania obejmują ustanowienie kompleksowego systemu monitorowania, a także wspieranie badań i ocen. Jako przykład takich działań KE wskazuje sporządzenie mapy kluczowych obszarów występowania zapylaczy do 2025 r. do tego Komisja dodaje również ukierunkowane działania wspierające budowanie zdolności i rozpowszechnianie wiedzy.

Ostatecznym priorytetem jest mobilizacja społeczeństwa oraz wspieranie planowania strategicznego i współpracy. Komisja zaznacza, że pomoże państwom członkowskim w opracowaniu krajowych strategii w zakresie owadów zapylających. Komisja i państwa członkowskie będą również pomagać osobom prywatnym i przedsiębiorstwom w podejmowaniu działań, na przykład poprzez podnoszenie świadomości społecznej i wspieranie badań metodą obywatelską.

Działania na rzecz owadów zapylających – co dalej?

Jednocześnie KE zaznaczyła, że zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Rady o zatwierdzenie nowych działań i do aktywnego włączenia się w ich wdrażanie. Ma to być realizowane w ścisłej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Nowe działania uzupełnią przyszłe krajowe plany odbudowy (na podstawie proponowanego prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych). W ramach tych programów państwa członkowskie określą środki służące osiągnięciu celu, jakim jest odwrócenie spadku liczebności zapylaczy do 2030 r.

Owady zapylające stanowią integralną część zdrowych ekosystemów. Bez nich zmaleje liczba wielu gatunków roślin, które w końcu mogą zniknąć wraz z organizmami, które są od nich zależne. Komisja Europejska podkreśla, że miałoby to poważne skutki ekologiczne, społeczne i gospodarcze. Ponieważ ok. 80% roślin uprawnych i dzikich zależy od zapylania przez zwierzęta. Utrata zapylaczy jest jednym z największych zagrożeń dla przyrody, dobrostanu ludzi oraz bezpieczeństwa żywnościowego. Zagraża bowiem zrównoważonej i długoterminowej produkcji rolnej. Obecny kontekst geopolityczny jeszcze bardziej podkreśla potrzebę zwiększenia odporności naszego systemu żywieniowego. W tym – jak zaznacza KE – poprzez ochronę owadów zapylających oraz zwiększenie ich liczby.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu