Małopolski wypas kulturowy

Małopolski wypas kulturowy – sposób na ochronę bioróżnorodności i krajobrazu

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję konkursu pn. „Małopolski wypas kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu w 2024 roku”. Jak podał Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM), pula środków w tej edycji wynosi 2 mln zł.

Wsparcie ochrony bioróżnorodności i krajobrazu przyrodniczego i kulturowego gór

– Małopolska to region górski i jedno z trzech województw karpackich w Polsce. Takie położenie geograficzne wiąże się z szeregiem walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych, które są naszym dziedzictwem. Wpływają one zarówno na jakość życia mieszkańców, jak i na atrakcyjność turystyczną regionu – powiedział Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa.

– W trosce o zachowanie tych wartości Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera ochronę bioróżnorodności i krajobrazu przyrodniczego i kulturowego gór. Przykładem takich działań jest m.in. czynna ochrona przyrody poprzez przeprowadzenie wypasu kulturowego owiec na obszarach cennych przyrodniczo i krajobrazowo. Wypas kulturowy owiec zapobiega procesowi zaniku polan reglowych, na których znajdują się siedliska rzadkich roślin. Zachowanie gospodarki pasterskiej w górach jest też ważne ze względu na wielowiekowe tradycje lokalnej ludności – dodał wicemarszałek Smółka.

Łąki i pastwiska są półnaturalnymi zbiorowiskami roślin i pełnią istotną rolę dla podtrzymania poziomu różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Aby zapobiec degradacji środowiska, konieczne są działania w ramach jego czynnej ochrony. Jednym z nich jest prowadzenie gospodarki pasterskiej, mającej na celu podtrzymanie użytków zielonych. Konieczne jest zatem powstrzymanie procesu sukcesji wtórnej, czyli zarastania i zaniku tych cennych przyrodniczo obszarów województwa poprzez prowadzenie wypasu kulturowego owiec – zaznaczył UMWM.

Małopolski wypas kulturowy – oferty można składać do 26 stycznia br.

Wypas jest również nieodłączną częścią dziedzictwa kulturowego terenów górskich. Stanowi źródło utrzymania lokalnej społeczności. Jest także podstawą do otrzymania surowców niezbędnych do wytwarzania produktów zarejestrowanych jako Chronione Nazwy Pochodzenia tj. bryndza podhalańska, oscypek, redykołka oraz Chronione Oznaczenie Geograficzne – jagnięcina podhalańska.

W 2023 r. udzielono dotacji na łączną kwotę niemal 2 mln zł. Środki te trafiły do 92 baców, wypasających na łącznej powierzchni nieco ponad 3333 ha. W ramach konkursu w 2023 r. w wypasie brało udział łącznie ponad 19 tys. owiec.

W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości: nieco ponad 1,87 mln zł. Trafiły one do 86 baców, wypasających na łącznej powierzchni niespełna 3124 ha. W ramach konkursu wypasano łącznie ponad 17,5 tys. sztuk owiec.

Uprawnione organizacje pozarządowe mogą składać oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego do 26 stycznia br.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na podstawie malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu