liczenie nietoperzy

Liczenie nietoperzy w obszarach natura 2000

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała o działaniach podejmowanych przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska (RDOŚ) w zakresie monitoringu populacji nietoperzy.

Działania w tym zakresie podjęły m.in. regionalne dyrekcje w Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim.

Liczenie nietoperzy w działaniach bydgoskiej RDOŚ

W bieżącym sezonie RDOŚ w Bydgoszczy monitoring liczebności nietoperzy zimujących przeprowadzi na terenie obszarów naturowych: Zamek Świecie PLH040025, Cytadela Grudziądz PLH040014 oraz Forty w Toruniu PLH040001. W ich obrębie znajdują się schronienia zimowe nocków dużych Myotis myotis, nocków łydkowłosych Myotis dasycneme oraz mopków Barbastella barbastellus. Są to gatunki stanowiące przedmioty ochrony w wymienionych obszarach.

Tegoroczne liczenie rozpoczęto w Zamku Świecie. Jak wskazuje GDOŚ na swojej stronie internetowej zamek jest ważnym w skali kraju miejscem zimowania mopków. Ten gatunek nietoperzy jest rzadko spotykany i został umieszczony w Czerwonej Księdze Zwierząt Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Przeważnie zimuje tam od 50 do 60 osobników. Zimą w zamku można także spotkać hibernujące gacki brunatne Plecotus auritus, nocki rude Myotis daubentonii, nocki Natterera Myotis nattereri, mroczki późne Eptesicus serotinus oraz karliki Pipistrellus sp.

Wyniki monitoringu pozwolą na ocenę stanu zimujących populacji nietoperzy oraz ich siedlisk.

RDOŚ w Gorzowie Wlkp. przeprowadziła liczenie nietoperzy w MRU

Z kolei w dniach 12-13 stycznia br. odbyło się zimowe liczenie nietoperzy w rezerwacie przyrody „Nietoperek” oraz w obszarze Natura 2000 Nietoperek PLH080003.

Wstępne wyniki badań wskazują, że w MRU zimuje ok. 36 tys. tych ssaków. Największą liczbę stanowiły, nocki duże, których było ponad 26 tys. Kolejne pod względem liczby były nocki rude (4,5 tys.) i nocki (3,5 tys.). Nieco mniej, niż w latach ubiegłych było mopków (ok. 500 osobników). W obiektach MRU hibernowały także, w liczbie porównywalnej do ostatnich lat, nocki Bechsteina Myotis bechsteinii i nocki łydkowłose.

Jak podaje GDOŚ, uzyskane wyniki potwierdzają kluczową w Polsce i w Europie rangę tego miejsca w zimowaniu wielogatunkowej kolonii nietoperzy.
Była to już 18. edycja akcji liczenia nietoperzy, prowadzona po raz kolejny przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. W liczeniu uczestniczyli też pracownicy RDOŚ w Gorzowie Wlkp. W akcji wzięło udział także 70 osób – chiropterologów z Polski oraz z Holandii, Niemiec, Szwecji, Belgii, Norwegii, Finlandii, Słowacji, Hiszpanii, Bośni i Hercegowiny i Szkocji.

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie krajowe gatunki nietoperzy są objęte ochroną gatunkową ścisłą.

Na podstawie www.gdos.gov.pl i www.gdos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama