Konsultacje Strategii Leśnej UE

Konsultacje Strategii Leśnej UE – tylko do 19 kwietnia

Tylko do 19 kwietnia obywatele Unii Europejskiej (UE) mogą wziąć udział w działaniu, jakim są konsultacje Strategii Leśnej UE – dokumentu, który określi ramy polityki unijnej w kwestii ochrony i zarządzania lasami na najbliższe lata – przypomina Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Konsultacje Strategii Leśnej UE

Prace nad Strategią, to – jak zaznacza organizacja – rewolucyjna zmiana w myśleniu o zarządzaniu lasami na terenie Wspólnoty oraz w dostosowaniu europejskiej polityki leśnej do pilności i wagi potrzeb, jakie niesie ze sobą kryzys klimatyczno-ekologiczny. To zmiana, na którą wszyscy możemy mieć wpływ – dodaje Pracownia.

Według Stowarzyszenia, wspomniana strategia ma pozwolić na zapewnienie ochrony ścisłej 10% obszarów lądowych UE. Jest to zbieżne z postulatami naukowców i strony społecznej, dotyczącymi wyłączenia ok. 20% terenów leśnych z eksploatacyjnej gospodarki leśnej w Polsce. Obecnie w Polsce jedynie ok. 2% lasów jest trwale wyłączone z gospodarki leśnej. Unijna strategia leśna ma zapewnić zwiększenie ochrony cennych lasów w Polsce.

Strategia ma także zapewnić skuteczną ochronę najcenniejszych lasów w Europie, w tym w Polsce. Do tych najcenniejszych zaliczają się starodrzewy i lasy o cechach naturalnych, takich jak Puszcza Białowieska, Puszcza Karpacka, a także Puszcza Świętokrzyska i inne cenne przyrodniczo lasy.

Wspomniana unijna strategia ma skutkować również zwiększeniem społecznego udziału w ochronie i zarządzaniu lasami.

Lasy to jedne z najcenniejszych i najbardziej skomplikowanych ekosystemów Ziemi, które musimy chronić by powstrzymać utratę bioróżnorodności i wymierania gatunków. Lasy są także niezbędne do adaptacji do zmian klimatu – przekonują ekolodzy.

Konsultacje Strategii Leśnej UE. O co chodzi?

11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska (KE) ogłosiła Europejski Zielony Ład, czyli plan działań mający na celu osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Jedną ze strategii opracowanych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, jest Strategia Bioróżnorodności UE do 2030 r., której treść KE ogłosiła w maju 2020 r. Zapowiada ona m.in. opracowanie w 2021 r. Strategii Leśnej UE, która jest przedmiotem właśnie prowadzonych konsultacji społecznych – tłumaczy Pracownia

Zanim KE zaproponuje nową strategię polityczną lub przepis prawny, zasięga opinii społeczeństwa i zainteresowanych stron, np. w drodze konsultacji społecznych. Po uwzględnieniu uwag zebranych na temat danej inicjatywy sporządzany jest projekt jej tekstu. Odpowiedzi zebrane w czasie trwających do poniedziałku (19 kwietnia) konsultacji społecznych Strategii Leśnej UE po 2020 r. będą brane pod uwagę w czasie opracowywania jej tekstu, który trafi do konsultacji między służbami KE, a następnie do zatwierdzenia przez komisarzy.

Konsultacje Strategii Leśnej UE – jakie są jej założenia?

Strategia Bioróżnorodności UE do 2030 r. ma na celu zatrzymanie utraty bioróżnorodności na terenie Wspólnoty, a także odbudowę jej zdegradowanych ekosystemów – podkreśla Pracownia. Jednym z narzędzi osiągnięcia tego celu ma być lepsza ochrona lasów. Strategia zakłada objęcie 30% obszarów lądowych Wspólnoty ochroną. 10% lądów, w tym wszystkie lasy pierwotne i starodrzewy powinny zostać objęte ochroną ścisłą. Przewiduje ona również posadzenie, na terenie UE do 2030 r., 3 mld dodatkowych drzew. Wspomniany dokument przewiduje również opracowanie wytycznych dotyczących przyjaznych bioróżnorodności praktyk zalesiania oraz leśnictwa bliższego naturze.

Kwestie dotyczące ochrony i zarządzania lasami zostaną szczegółowo określone w konsultowanej obecnie Strategii Leśnej. Do proponowanych przez KE celów tej strategii należą m.in.: wzmocnienie ochrony lasów w UE, regeneracja lasów zdegradowanych, zwiększenie wiązania węgla przez lasy, a także zapewnienie zrównoważonego zarządzania wszystkimi lasami na terenie Wspólnoty. Strategia ma wspierać inicjatywy pomagające osobom utrzymującym się z eksploatacji lasu w przejściu na sposoby utrzymania o mniejszym negatywnym wpływie na lasy.

Dlaczego ostatnie Strategie Bioróżnorodności i Leśna nie były skuteczne?

Strategia Bioróżnorodności UE na lata 2011-2020 również zakładała zatrzymanie utraty bioróżnorodności na terenie Wspólnoty – podkreśla Pracowania. Miało to być osiągnięte m.in. poprzez restytucję co najmniej 15% zdegradowanych ekosystemów. Przewidywała ona także pełną implementację dyrektyw siedliskowej i ptasiej oraz utrzymanie lub osiągnięcie dobrego statusu ochrony dla dużego odsetka europejskich gatunków i siedlisk. Jednym z powodów nieosiągnięcia celów Strategii Bioróżnorodności na lata 2011-2020 był – wg Stowarzyszenia – negatywny wpływ gospodarki leśnej, która wymieniana jest jako główna forma presji na wiele chronionych gatunków.

Pracownia podkreśla, że poprzednia Strategia Leśna (z 2013 r.), skupiająca się w dużym stopniu na produkcyjnym aspekcie lasów, miała tak słabe założenia dotyczące ochrony bioróżnorodności, że nie zapewniła skutecznej ochrony europejskim lasom. W ciągu ostatnich lat zwiększyła się zarówno ilość pozyskiwanego w Europie drewna, obszar na którym jest ono pozyskiwane, jak i średnia wielkość wykonywanego zrębu. Pod presją gospodarki leśnej degradowane są starodrzewy (stare lasy naturalne) w Polsce, Rumunii i innych krajach UE – podkreślają ekolodzy.

Konsultacje Strategii Leśnej UE. Jak wziąć w nich udział?

Pracownia tłumaczy, że aby zagłosować w ankiecie konsultacyjnej, należy wejść na dedykowaną stronę internetową, następnie zalogować się lub założyć nowe konto użytkownika. W dalszej kolejności trzeba zmienić język ankiety na polski i wypełnić co najmniej niezbędne dane osobowe oraz pierwszą część formularza (obowiązkową). Zajmie to ok. 15 minut – przekonuje Pracownia i wskazuje, że można także wypełnić drugą część formularza (bardziej szczegółową i nieobowiązkową). Zajmie to kolejne 25 minut. W razie wątpliwości dotyczących konkretnych pytań, można zaznaczyć odpowiedź „Nie wiem” lub rozwinąć dany wątek w polu „Uwagi” – podpowiada Stowarzyszenie. Organizacja dodaje, że po wypełnieniu ankiety należy pamiętać o naciśnięciu przycisku „Wyślij”.

Obywatele i obywatelki w całej Polsce walczą o ocalenie cennych przyrodniczo lasów – Puszczy Białowieskiej, Karpackiej, Świętokrzyskiej. Potrzebujemy Strategii Leśnej i Strategii Bioróżnorodności po to, by chronić najcenniejsze lasy jako całość, a nie toczyć za każdym razem batalie o to, czego ochrona powinna być oczywistością – mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

Partner Portalu

Partner Portalu