Karta dla Drzew

Gdańska Karta dla Drzew coraz bliżej

Prace nad Gdańską Kartą dla Drzew zmierzają do półmetka. Kolejne spotkanie robocze odbyło się 28 sierpnia br. Grono ekspertów i interesariuszy pochyliło się nad kwestiami dotyczącymi liczby nasadzeń nowych drzew w mieście. Zajęli się oni również tematem związanym z możliwościami rozwoju ich systemów korzeniowych w zgodzie z infrastrukturą podziemnych sieci. Dyskutowano również na tematy związane ze wskaźnikami planistycznymi w kontekście korzyści dla ekosystemu i odpowiedniego dostępu do zieleni dla mieszkańców Gdańska. Gdańska Karta dla Drzew jest coraz bliżej finalizacji. Efekty prac poznamy do końca tego roku – poinformował Urząd Miejski w Gdańsku (UM).

Gdańska Karta dla Drzew – trwają prace w gronie eksperckim

Jak przypomniał UM, Gdańska Karta dla Drzew będzie oficjalnym miejskim dokumentem opracowanym przez zespół ekspertów. W dokumencie znajdą się zapisy dotyczące standardów utrzymania i wprowadzania nowych drzew na teren miasta. Projekt jest koordynowany przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (GZDiZ). Uczestniczą w nim pracownicy ratusza, będący specjalistami w zakresie utrzymania drzewostanu oraz projektowania przestrzeni publicznej pod kątem zieleni. Biorą w nim udział także eksperci w dziedzinie dendrologii i architektury krajobrazu spoza magistratu. Uczestnikami są również inne miejskie jednostki mające wpływ na zieleń miejską. Ponadto swoją wiedzą zespół wspierają przedstawiciele zarządów zieleni z innych ośrodków w Polsce. W szerokim gronie interesariuszy UM współpracuje z organizacjami społecznymi i pomysłodawcami obywatelskich projektów związanych z poprawą warunków bytowych drzew.

Spotkanie inauguracyjne odbyło się w czerwcu br. Od tego czasu w grupie eksperckiej przedyskutowane zostały m.in. kwestie powstania map zieleni wysokiej i niskiej oraz model inwentaryzowania drzew. Rozmawiano także o możliwości przeciwdziałania i likwidacji miejskich wysp ciepła – przekazał ratusz.

Gdańska Karta dla Drzew – nasadzenia dopasowane do miasta i klimatu

Jak poinformował magistrat, sierpniowe posiedzenie zespołu ds. Gdańskiej Karty dla Drzew poświęcone było kolejnym aspektom. Pierwszy z nich to problematyka liczby i rodzaju nasadzeń drzew. Potrzeba tutaj zdefiniowania strategicznej koncepcji dotyczącej wyboru lokalizacji i gatunków drzew, jakie powinny być sadzone w Gdańsku. Należy dopasować je do zmieniającego się klimatu, przy jednoczesnym zachowaniu, jak największej bioróżnorodności – podkreślił UM. Przedyskutowano w tym kontekście plusy i minusy sadzenia młodych czy nieco starszych drzew o konkretnych obwodach pni. Ważnym punktem podniesionym podczas prac było uwzględnianie nowych nasadzeń podczas robót drogowych, realizowanych przez jednostki miejskie oraz inwestorów prywatnych.

Kolejną kwestią, która wymaga analizy, jest pogodzenie rozwoju drzew – przede wszystkim ich strefy korzeniowej – z istniejącymi oraz planowanymi sieciami podziemnymi. Należy wypracować takie rozwiązania, które pozwolą na swobodny rozwój drzew, a jednocześnie zabezpieczą podziemną infrastrukturę. Na przykład poprzez zastosowanie specjalnych ekranów czy głębsze wkopywanie rur – tłumaczy UM.

W trakcie spotkania pochylono się także nad zagadnieniami planistycznymi odnoszącymi się do nasadzeń drzew. Dotyczyły one tworzenia specjalnych rezerw przestrzeni, czy odtwarzania historycznych szpalerów.

Konsultacje z mieszkańcami

Założenia wypracowane podczas tego oraz wcześniejszych spotkań będą jesienią konsultowane z mieszkańcami. To pozwoli na uwzględnienie również ich propozycji w ostatecznym kształcie Gdańskiej Karty Dla Drzew – poinformował ratusz.

Na podstawie: media.gdansk.pl

fot. Grzegorz Mehring

Partner Portalu

Partner Portalu