Inwestycja w Puszczy Noteckiej

Inwestycja w Puszczy Noteckiej po kontroli

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej w związku z budzącą kontrowersje budową na terenie Puszczy Noteckiej, Minister Środowiska (MŚ) zlecił Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) wznowienie postępowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ).

Kontrola wykazała, że inwestor w złożonej do RDOŚ w Poznaniu dokumentacji nie określił faktycznej powierzchni planowanej do przekształcenia w związku z realizacją inwestycji. Uniknął tym samym zakwalifikowania przedsięwzięcia jako mogącego znacząco oddziaływać na środowisko – stwierdził Henryk Kowalczyk, minister środowiska.

Warto przypomnieć, że w związku z informacjami o budzącej niemałe kontrowersje inwestycji realizowanej w Puszczy Noteckiej, na początku lipca br. Minister Środowiska, polecił Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wszczęcie pilnej kontroli procesu wydania decyzji przez RDOŚ.

Inwestycja w Puszczy Noteckiej – organy wprowadzone w błąd

Dwa dni temu resort poinformował o ustaleniach kontroli. Jak zaznacza MŚ, w ocenie zespołu kontrolnego kontrowersyjna inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko, a realizowana jest ona bez uprzedniego uzyskania tzw. decyzji środowiskowej. Jak zaznacza MŚ, jest to wynik wprowadzenia organów administracji (RDOŚ oraz starosty obornickiego) w błąd. Organy te nie znały faktycznej powierzchni, która ulegnie przekształceniu w związku z realizacją przedsięwzięcia. Stanowi to podstawę do wznowienia postępowań przez wspomniane organy.

„Kwestia powierzchni planowanej inwestycji ma przesądzające znaczenie dla zakwalifikowania planowanego projektu jako wymagającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W sytuacji, gdyby obszar planowanej inwestycji był większy niż 2 ha, wówczas konieczne byłoby uzyskanie przez inwestora decyzji środowiskowej” – wyjaśnia ministerstwo.

Powierzchnia inwestycji w dokumentacji złożonej przez inwestora do RDOŚ miała wynosić ok. 1,7 ha, co odbiega znacząco od rozmiarów przedsięwzięcia, które jest obecnie realizowane i ma ponad 2 ha. Inwestor nie określił więc faktycznej powierzchni planowanej do przekształcenia w związku z realizacją inwestycji, przez co uniknął jej kwalifikacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, co może stanowić podstawę do wznowienia postępowania przez RDOŚ – podkreślił minister Kowalczyk.

Podobnie w dokumentacji dotyczącej wydania pozwolenia na budowę złożonej do organu architektoniczno-budowlanego inwestor nie zamieścił informacji na temat lokalizacji i powierzchni zaplecza budowy, tym samym unikając konieczności dołączenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jako jednego z załączników wniosku o pozwolenie na budowę – dodaje MŚ.

Inne wątpliwości

Przy okazji kontroli pojawiły się również wątpliwości w obszarach należących do kompetencji innych organów, a Minister Środowiska zapowiedział przekazanie informacji o nich właściwym instytucjom.

Ustalono m.in., że decyzja Starosty Obornickiego o pozwoleniu na budowę dla omawianej inwestycji może być uznana za wydaną niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, bowiem teren budowy wykracza poza teren przeznaczony w planie dla realizacji inwestycji. Jak podaje MŚ, istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestor nie dysponuje i nie dysponował prawem do nieruchomości na cele budowlane w odniesieniu do działki nr 124/1 (rzeka Kończak – własność Skarbu Państwa), co było warunkiem niezbędnym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wątpliwości budzi również oświadczenie inwestora o dysponowaniu prawem do nieruchomości na cele budowlane w odniesieniu do działki o numerze ewidencyjnym 124/1, która podobnie jak ww. działka stanowi własność Skarbu Państwa.
Ponadto MŚ zauważa, że podjęte prace ingerujące w panujące na tym terenie stosunki wodne, m.in. zasypywanie stawów i koryta rzeki Kończak, są – w ocenie resortu – wątpliwe z punktu widzenia wymogów ustawy Prawo wodne.

Jak zaznacza MŚ, wnioski z kontroli przeprowadzonej przez GDOŚ będą stanowiły uzupełnienie zawiadomienia skierowanego w lipcu przez Ministerstwo do Prokuratury Rejonowej w Obornikach.

Na podstawie www.mos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

partner medialny

partner medialny

reklama