inwentaryzacja przyrodnicza

Rybnicki Okrzeszyniec i inwentaryzacja przyrodnicza

Na terenie użytku ekologicznego Okrzeszyniec przeprowadzana jest inwentaryzacja przyrodnicza. Poprzedzi ona planowaną rewitalizację znajdujących się na tym terenie stawów paciorkowych – wskazał Urząd Miasta Rybnika (UM).

W jakim celu prowadzona jest inwentaryzacja przyrodnicza?

Inwentaryzacja przyrodnicza jest prowadzona w celu zebrania danych o zasobach, walorach i stanie środowiska przyrodniczego na terenie całego użytku ekologicznego. Chodzi głównie o wskazanie najbardziej cennych elementów, które należy chronić i im podporządkować dalsze działania na tym terenie – zaznacza UM.

Czas trwania inwentaryzacji to pełen cykl roczny, począwszy od sierpnia 2023 r. do końca września 2024r. Dlatego też w tym okresie pracownicy wykonawcy będą prowadzić badania i obserwacje na terenie całego użytku.

– Realizacja projektu związana jest z rewitalizacją stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego oraz określeniem zabiegów, którym należy poddać to miejsce. Najważniejszym celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w całym ekosystemie użytku. Działania, które będziemy podejmować w ramach projektu ukierunkowane będą na zapobieganie powstawaniu lub minimalizowaniu negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci działania wód wezbraniowych, powodzi i podtopień, a także suszy poprzez zachowanie systemów małej retencji i otworzenie systemów magazynowania wody. Projekt ten przyczyni się też do zachowania i przede wszystkim odbudowy cennych ekosystemów naturalnych i pozytywnie wpłynie na ochronę bioróżnorodności – wyjaśnia Piotr Masłowski, zastępca prezydenta Rybnika.

Element większego projektu

Całe zadanie związane jest z wykonaniem szeregu dokumentacji koncepcyjnej i projektowej. Zawierać ona będzie wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami wykonania robót.

Pierwszy etap prac to wspomniana inwentaryzacja przyrodnicza na terenie użytku. Kolejnym etapem będzie opracowanie hydrologiczne i hydrogeologiczne oraz inwentaryzacja geodezyjna, które będą wykonywane równocześnie z inwentaryzacją przyrodniczą. Ostatnim etapem, po podsumowaniu wyników badań i inwentaryzacji, będzie część projektowa, która wskaże w jakim zakresie będą wykonywane prace na terenie użytku. Szacowany termin realizacji projektu to lata 2023-2026 r.

Planowane jest aby projekt pod tytułem „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie subregionu zachodniego” zrealizowany był w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 w tym FST ZIT 2021-2027. Beneficjentem projektu oprócz Rybnika będzie miasto Żory, jako lider projektu.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Rybnika

Partner Portalu

Partner Portalu