Fotopułapka ukryta w jaskini

Fotopułapka ukryta w jaskini w rezerwacie przyrody

Fotopułapka ukryta w jaskini, przez przyrodników z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Katowice (RDOŚ), zarejestrowała w ciągu trzech miesięcy obecność prawie 200 osób. Jest to jaskinia zlokalizowana w rezerwacie przyrody w woj. śląskim, do której obowiązuje całoroczny i bezwzględny zakaz wstępu.

Fotopułapka ukryta w jaskini i niepokojące sceny

Jednak, jak podała RDOŚ, turyści wchodzą do obiektu pomimo umieszczonych przed nim wyraźnych tablic informujących o tym zakazie. Naruszają przy tym przepisy i poważnie narażają swoje zdrowie oraz życie. Jednak nie tylko „zwykli” spacerowicze eksplorują jaskinię. Czujne oko ukrytej kamery uchwyciło również nielegalne wejścia grotołazów. Według RDOŚ, dla speleologów znajomość i poszanowanie zasad ochrony przyrody oraz troska o ochronę obiektów jaskiniowych i zwierząt je zamieszkujących powinna być szczególnie ważna. Fotopułapka ukryta w jaskini nagrała również palenie ognisk w rezerwacie.

Fotopułapka ukryta w nieudostępnionej do ruchu turystycznego jaskini w śląskim rezerwacie przyrody zarejestrowała niepokojące sceny – zaznaczył RDOŚ. Obiekt jest odwiedzany przez rodziny z dziećmi, rowerzystów oraz grotołazów, nieposiadających stosowanych zezwoleń na wejście do jaskini. W ciągu trzech miesięcy w trakcie, których jaskinia była monitorowana pod kątem ruchu turystycznego, weszło do niej prawie 200 osób. Najliczniejszą obecność – nawet do 20 osób w ciągu dnia zarejestrowano w trakcie dni wolnych.

Fotopułapka ukryta w jaskini i niewłaściwe zachowania grotołazów

– Na bieżąco monitorujemy obiekty jaskiniowe w rezerwatach i niestety skala presji turystycznej na te obiekty, mimo naszych działań edukacyjnych i licznych apeli, nadal jest wysoka. Z przykrością stwierdzamy, że jaskinie odwiedzane są nie tylko przez turystów, którzy mogą być nieświadomi obowiązującego zakazu. Ale też przez reprezentantów środowiska grotołazów, którzy powinni znać i stosować się do zakazów obowiązujących w rezerwatach. Dając swoim zachowaniem pozytywny przykład i świadomość odpowiedzialności za poszanowanie zasad ochrony przyrody – powiedział Przemysław Skrzypiec, zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach i regionalny konserwator przyrody. – Przypominamy, że do jaskiń zlokalizowanych w rezerwatach przyrody w województwie śląskim obowiązuje całoroczny zakaz wstępu. Jedynym obiektem udostępnionym do zwiedzania jest Jaskinia Głęboka w Podlesicach (rezerwat przyrody Góra Zborów). Zakaz wejścia do jaskiń podyktowany jest bezpieczeństwem turystów. Są to obiekty niezabezpieczone np. przed odspajaniem się odłamków skalnych i nieprzygotowane do uprawiania turystyki jaskiniowej – dodał.

Ochrona nietoperzy i apel o niewchodzenie zimą do jaskiń

Świadome łamanie zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody zagrożone jest karą grzywny lub aresztu – przypomniała RDOŚ. Nie jest to martwy zapis, ponieważ kary takie były już niejednokrotnie nakładane. O tych i innych zakazach na obszarach rezerwatów RDOŚ Katowice informował w trakcie kampanii edukacyjnej #ChronimyRezerwaty. W jej trakcie przeprowadzone zostały również akcje informacyjne w obiektach rezerwatowych, w których zlokalizowane są jaskinie – zaznaczyła RDOŚ.

Zakaz wejścia do jaskiń wynika również z ochrony zimujących w nich nietoperzy. W Polsce występuje 27 gatunków tych ssaków i wszystkie są objęte ochroną ścisłą. Oznacza to, że nie można ich niepokoić, płoszyć oraz narażać na zranienie lub śmierć. Wchodzenie do jaskiń w rezerwatach przyrody, także w okresie zimowym stanowi naruszenie tego zakazu.

 Aktualnie trwa newralgiczny z punktu widzenia przetrwania tych pożytecznych, latających ssaków okres hibernacji. Eksploracja jaskiń, również tych znajdujący się poza rezerwatami, od listopada do połowy kwietnia, jest działaniem narażającym nietoperze na przebudzenie ze snu, a tym samym na utratę energii niezbędnej do przetrwania do wiosny – podkreśla regionalny konserwator przyrody.

Obecność ludzi w jaskiniach – zewnętrzy impuls do przebudzenia dla nietoperzy

Obecność ludzi w jaskiniach w okresie hibernacji jest dla nietoperzy zewnętrznym impulsem do przebudzenia. Jak tłumaczy RDOŚ, jest to związane z zachwianiem równowagi termicznej otoczenia odczuwanej przez te wrażliwe zwierzęta. Ponadto pojedyncze osobniki, wybudzające się ze snu, wydają dźwięki, co może powodować efekt kaskadowy, który wybudza z hibernacji kolejne nietoperze. Natomiast ponadprogramowe przebudzenia ze snu zimowego prowadzą do utraty energii niezbędnej dla tych latających ssaków do przetrwania do wiosny i dotarcia do kolonii rozrodczych. Warto pokreślić, że każde zakłócenie hibernacji jest również wpływaniem na przyszłe pokolenia nietoperzy. Hibernacja jest ściśle powiązana z proces rozmnażania tych zwierząt, u których okres rojenia przypada na jesień, natomiast zapłodnienie i rozwój zarodków następuje dopiero wiosną w koloniach rozrodczych, po wybudzeniu się samic ze snu zimowego.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. RDOŚ w Katowicach

Partner Portalu

Partner Portalu