dyrekcja ochrony środowiska.

Dyrekcja ochrony środowiska – projektowane zmiany

Kancelaria premiera poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Projekt został przedłożony przez ministra środowiska.

Jedna dyrekcja ochrony środowiska w miejsce 17 jednostek

Według kancelarii premiera, projektowana ustawa zakłada zwiększenie efektywności i skuteczności działania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska (RDOŚ-ów). Projekt nie przewiduje zniesienia GDOŚ i RDOŚ-ów, ani likwidacji Generalnej i regionalnych dyrekcji, jako urzędów obsługujących GDOŚ i RDOŚ-ów, lecz ich przekształcenie.

W zamierzeniach ministra środowiska, ujętych w projektowanych przepisach, przewidziano powołanie Dyrekcji Ochrony Środowiska (DOŚ). Ma to być państwowa jednostka budżetowa, kierowana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W skład DOŚ-u wchodzić będą: centrala DOŚ (urząd zapewniający obsługę GDOŚ) i oddziały regionalne DOŚ (urzędy obsługujące RDOŚ-ów). Organizację DOŚ oraz jej statut określić ma minister środowiska.

Według Kancelarii wprowadzenie projektowanych rozwiązań ma oznaczać uproszczenie struktury organizacyjnej urzędów obsługujących Generalnego i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Ta zmiana organizacyjna nie ma spowodować zmian dotyczących ustawowych zadań i kompetencji dyrekcji ochrony środowiska.

Projektodawca uzasadnia, że obecna struktura dyrekcji ochrony środowiska wymusza zatrudnienie w każdej z jednostek osób zajmujących się sprawami finansowymi, kadrowymi i administracyjnymi, co przy dostępnych środkach zmniejsza liczbę pracowników, którzy mogą zajmować się zadaniami związanymi z ochroną środowiska. Jednocześnie struktura ta (17 odrębnych jednostek budżetowych) uniemożliwia elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb w obszarze ochrony środowiska.

Łatwiejsze zarządzanie i sprawniejsze funkcjonowanie

Powołanie jednej państwowej jednostki budżetowej – DOŚ, mającej w swojej strukturze centralę i oddziały regionalne – ma ułatwić zarządzanie całym systemem oraz reagowanie na potrzeby ochrony środowiska i przyrody.

Na poziomie DOŚ mają zostać skonsolidowane procesy pomocnicze. Dotyczy to przede wszystkim obsługi finansowej i kadrowej, zarządzania majątkiem, remontami i inwestycjami, zamówieniami publicznymi, obsługą informatyczną, audytem, kontrolą zarządczą, zarządzaniem jakością, a także komunikacją, informacjami prawnie chronionymi i BHP.

Według ministra środowiska, konsolidacja zwiększy wydajność i szybkość działania DOŚ, bo dzięki niej znaczna część osób zostanie przesunięta do wykonywania zadań merytorycznych, np. prowadzenia postępowań administracyjnych lub przygotowywania aktów prawa miejscowego. W rezultacie sprawy prowadzone przez GDOŚ i RDOŚ, w tym dotyczące ocen oddziaływania na środowisko mają być załatwiane szybciej.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (kilka przepisów ma wejść w życie w dniu następującym pod dacie ogłoszenia).

Na podstawie www.premier.gov.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny