Dokument na TAK

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowałProjekt Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2017 z perspektywą do 2021 roku”.
 
palec
 
Opracowanie to wytycza cele, kierunki działań oraz zadania z zakresu ochrony środowiska na terenie woj. dolnośląskiego. Ponadto zawiera analizę problemów środowiskowych, zestawia słabe i mocne strony czynników środowiskowych oraz wskazuje szanse i zagrożenia w tym zakresie.
 
Nadrzędnym celem, sformułowanym w tym dokumencie, jest „Nowoczesna gospodarka (efektywne wykorzystanie zasobów), harmonijny, zintegrowany rozwój przestrzenny oraz społeczno-gospodarczy w atrakcyjnym środowisku naturalnym”. Założenie to ma być realizowane w ramach sześciu obszarów strategicznych (zadania o charakterze systemowym, poprawa jakości środowiska, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, ochrona przyrody i krajobrazu, kształtowanie postaw ekologicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ekologicznego).
 
W Programie przewidziano m.in. budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, rekultywację terenów zdegradowanych, termomodernizację budynków, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, usuwanie azbestu czy rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców województwa.
 
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny