Dofinansowanie projektów TPN-u

Dofinansowanie projektów TPN-u

Tatrzański Park Narodowy (TPN) na dwa projekty otrzyma ponad 9 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dofinansowane przedsięwzięcia to: „Ograniczenie wpływu katastrof naturalnych na siedliska i gatunki na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego” oraz „Odtworzenie infrastruktury turystycznej Jaskini Mroźnej i poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu turystycznego poprzez ograniczenie skutków katastrof naturalnych”.

Dofinansowanie projektów TPN-u – poprawa ochrony siedlisk i zagrożonych gatunków

Jak podaje NFOŚiGW, pierwszy z projektów ma na celu poprawę ochrony siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt poprzez remont szlaków turystycznych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych. W parkach narodowych, a w szczególności w TPN-ie pojawiają się trudne do przewidzenia ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak: opady generujące powodzie i procesy erozyjne, spływy gruzowe czy obrywy skalne. Prace planowane do wykonania w ramach projektu uwzględniają m.in.: uporządkowanie i odtworzenie powierzchni zniszczonego brukowca oraz fragmentów szlaku, likwidację skrótów i nielegalnych ścieżek, zabezpieczenie przed zdegradowaniem i erozją terenów w sąsiedztwie szlaków turystycznych, a także miejsc wypoczynkowych i skrzyżowań.

Fundusz zaznacza, że podobne remonty szlaków były i są stale przeprowadzane w Tatrzańskim Parku Narodowym od 2013 r. w ramach realizacji prac naprawczych w rejonie Czerwonych Wierchów. Narodowy Fundusz dodaje też, że w celu zabezpieczenia cennych gatunków roślin przed uszkodzeniem lub zniszczeniem prowadzony nadzór będzie się skupiał również na rekultywacji cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych występujących w sąsiedztwie remontowanych szlaków. Na obszarze objętym projektem stwierdzono występowanie 10 siedlisk Natura 2000 na powierzchni 145,71 ha, które podlegają szczególnej ochronie. Istotnym aspektem przedsięwzięcia jest również nadzór autorski, potwierdzający zgodność podejmowanych działań z celami projektu, uwzględnia on wszelkie uwarunkowania przyrodnicze i bezpośrednio przyczynia się do ochrony siedlisk i gatunków w obrębie szlaków.

Dofinansowanie projektów TPN-u – poprawa stanu Jaskini Mroźnej

Celem drugiego projektu dofinansowanego przez NFOŚiGW jest kompleksowe poprawa stanu Jaskini Mroźnej. Ma się to dokonać przez remont 1,42 km szlaków turystycznych i zabezpieczenie zniszczonego szlaku turystycznego, a także wymianę urządzeń w Jaskini na bardziej trwałe i proekologiczne. Remont zakłada również naprawę uszkodzonej nawierzchni, zapewnienie odwodnienia oraz zabezpieczenie przed erozją zdegradowanych terenów w sąsiedztwie ścieżek. Ma to ułatwić skupienie ruchu turystycznego na ścieżkach, zahamowanie wydeptywania siedlisk Natura 2000 w bezpośrednim ich sąsiedztwie oraz regenerację zdegradowanych terenów. Remont wnętrza jaskini w znaczącym wymiarze ma się także przyczynić do wzrostu poziomu bezpieczeństwa turystów m.in. poprzez wykonanie zabezpieczeń geotechnicznych korytarzy jaskiniowych oraz poprawę warunków hibernujących tam nietoperzy. Planowany nadzór ma na celu ochronę cennych gatunków roślin i zwierząt przed niekorzystnym wpływem prac terenowych.

Dofinansowanie projektów TPN-u – umowy podpisane pod koniec listopada 2019 r.

Wprawdzie NFOŚiGW poinformował o podpisaniu umowy dofinansowania dopiero 19. grudnia 2019 r., jednak dokumenty podpisano 26. listopada br. Dofinansowanie odbywa się w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)