Park Narodowy

Dofinansowanie na badania ekosystemów w parkach narodowych

Wykorzystanie metod teledetekcyjnych ułatwia bieżącą i dogłębną ocenę stanu ekosystemów – podkreśla Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Takie badanie wsparte zostaną dotacjami ze środków europejskich, a przeprowadzi je w Polsce dziewięć parków narodowych.

Jak zaznacza NFOŚiGW, nie będzie to ocena jednorazowa, lecz wielokrotna, powtarzana w odpowiednich odstępach czasu. Skorzystają na tym także turyści, gdyż analizy teledetekcyjne pozwalają parkom sprawniej zarządzać ruchem i dbać o bezpieczeństwo zwiedzających.

Teledetekcja jest nowoczesną technologią pozyskiwania informacji o obiektach oraz zjawiskach, które zachodzą na powierzchni ziemi, umożliwiającą również poznawanie zachodzących między nimi zależności. Zebrane dane są analizowane, sortowane i odpowiednio interpretowane. Wyjściowo najczęściej mają postać obrazów, które uzyskuje się za pomocą urządzeń technicznych, np. radaru albo sonaru. To pozwala nie wchodzić bezpośrednio w kontakt z badanym obiektem, wykorzystuje się bowiem naturalne zjawiska fizyczne, jak promieniowanie elektromagnetyczne, fale akustyczne albo klasyczną fotografię. Badać można w ten sposób obiekty ruchome i stabilne, cyklicznie lub co pewien, dowolnie wyznaczony czas – tłumaczy NFOŚiGW.

Dotacje na badania tego typu zostały przyznane przez NFOŚiGW dzięki działaniu 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, prowadzonemu w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dofinansowanie potwierdziły dwustronne umowy podpisane w siedzibie NFOŚiGW przez Annę Król, zastępcę prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz reprezentantów poszczególnych parków narodowych.

Badania ekosystemów w Parku Narodowym Gór Stołowych

Do końca 2022 r. potrwa realizacja projektu pn. „Ocena stanu zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otuliny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”.

Celem przedsięwzięcia jest poddanie ocenie metodami teledetekcyjnymi (zdjęcia satelitarne, lotnicze, skaning laserowy, podgląd fotograficzny z drona) wszystkich enklaw przyrodniczych w granicach parku oraz na obszarze otuliny na powierzchni ponad 18 tys. ha. W ramach prac zbadanych ma zostać 16 zbiorowisk roślinnych.

Dodatkowym rezultatem działania będzie nowe miejsce pracy w utworzonej pracowni GIS.

Całkowity koszt działań ujętych w projekcie oszacowano na ponad 5,1 mln zł. Dofinansowanie z NFOŚiGW wyniosło ponad 4,3 mln zł, a umowę regulującą przekazanie środków ze strony beneficjenta podpisał Bartosz Małek, dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych.

Gorczański Park Narodowy z dofinansowaniem

Dofinansowanie wesprze także realizację zadania pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów”. Wielkość pomocy wyniesie ponad 1,7 mln zł, podczas gdy całkowity koszt projektu oszacowano na ponad 2 mln zł.

Realizacja przedsięwzięcia przewiduje, że najpierw nastąpi przygotowanie zestawu danych teledetekcyjnych do późniejszych analiz. Obejmie ono opracowanie archiwalnych materiałów analogowych (zdjęć lotniczych) znajdujących się w zasobach parku, pozyskanie dostępnych zobrazowań archiwalnych z zasobów zewnętrznych dysponentów, a także wykonanie nowych materiałów teledetekcyjnych. Następnym etapem będzie wykonanie bardziej zaawansowanych analiz w kierunku oceny ekosystemów parku oraz zmian zachodzących w ich obrębie. Na koniec nastąpi zgromadzenie materiałów w utworzonym w tym celu systemie zarządzania, zintegrowanym z istniejącym w parku systemem GIS. Zbadanych zostanie 13 siedlisk roślinnych o łącznej powierzchni 6500 ha, a wg informacji przekazanych przez NFOŚiGW, prace mają zostać sfinalizowane pod koniec 2021 r.
Umowę potwierdzającą dotację dla Parku podpisał dyrektor Janusz Tomasiewicz.

Park Narodowy Ujście Warty też wykorzysta teledetekcję

„Ocena stanu zasobów przyrodniczych obszaru Parku Narodowego >>Ujście Warty<< oraz cennych fragmentów otuliny z wykorzystaniem nowoczesnej teledetekcji w połączeniu z rozbudową interoperacyjnego Systemu Informacji Przestrzennej Parku” – taki jest tytuł następnego zatwierdzonego do wsparcia zadania.

Przedsięwzięcie ma być przeprowadzone do końca 2023 r. Jego celem jest zidentyfikowanie zmian zachodzących na terenie Parku oraz jego otuliny. Podstawą w tym działaniu mają być dane pozyskane metodami teledetekcyjnymi oraz konfrontacja tych danych z informacjami archiwalnymi. Docelowo w projekcie zaplanowano przebadanie (m.in. za pomocą zdjęć lotniczych) 60 siedlisk roślinnych o łącznej powierzchni ponad 11 tys. ha.
Na realizację projektu NFOŚiGW przekazał 2,7 mln zł. Całkowity koszt projektu wyniesie niemal 3,2 mln zł. Umowę regulującą przekazanie dotacji podpisał Konrad Wypychowski, dyrektor Parku.

Wsparcie dla Wigierskiego Parku Narodowego

Projekt pn. „Teledetekcyjna ocena stanu zasobów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego”, to kolejna dofinansowana inicjatywa. Dotacja NFOŚiGW dla Wigierskiego Parku Narodowego wynosi ponad 2,4 mln zł (przy koszcie całkowitym na poziomie ponad 2,8 mln zł). Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2021 r.

Umowę w tej sprawie, ze strony beneficjenta, podpisał Jarosław Borejszo, dyrektor Parku.

Analizy teledetekcyjne ukierunkowane będą na ocenę stanu komponentów środowiska przyrodniczego Parku w powiązaniu z zagrożeniami dla ich trwałości. Analizy wykonane mają być w układach czasowych, a stan aktualny porównywany będzie ze stanem historycznym. Wyznaczono dziewięć kierunków analiz, przy podziale na środowisko lądowe i wodne. Będzie to analiza zmian zagospodarowania terenu, analiza zróżnicowania roślinności, identyfikacja procesów sukcesji pierwotnej i wtórnej, charakterystyka lasów, charakterystyka geologiczna i geomorfologiczna, inwentaryzacja hydrograficzna, określenie parametrów fizyko-chemicznych wód, mapa roślinności wodnej oraz analiza procesów zarastania zbiorników wodnych.
Wyznaczone zadania badawcze dotyczą obszaru Parku nieznacznie powiększonego o obszary zlewniowe jeziora Wigry i rzeki Czarnej Hańczy, które są głównymi środowiskami wodnymi Parku. Badaniom zostanie poddanych 19 zbiorowisk roślinnych o łącznej powierzchni niemal16 tys. ha.

Świętokrzyski Park Narodowy i teledetekcja ze wsparciem

Przedsięwzięcie pn. Wykorzystanie technik teledetekcyjnych przy ocenie stanu zasobów przyrodniczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry będzie zrealizowane na terenie parku oraz w jego otulinie. Dotacja NFOŚiGW dla inicjatywy wynosi 2 667 875 zł. Umowę w tej sprawie ze strony beneficjenta podpisała Zastępca Dyrektora ŚPN ds. przyrodniczych Agata Czeplina-Miernik. Całkowity koszt działań projektowych sięgnie 3 138 677 zł.

Głównym celem projektu jest ocena stanu zasobów przyrodniczych oraz występujących zagrożeń ekosystemu. Badania będą początkiem skuteczniejszych działań ochronnych w parku. Obejmą one 13 siedlisk roślinnych, których powierzchnia wynosi 7626,45 ha, przy czym analizowany obszar samej otuliny ŚPN obejmuje powierzchnie 20 786,07 ha. Prace zostaną zakończone pod koniec 2022 r.

Tatrzański Park Narodowy również wśród beneficjentów

Tatrzański Park Narodowy zrealizuje projekt pn. „Inwentaryzacja i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Tatrzańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”. Przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 3,6 mln zł. Dotacja dla projektu wynosi niemal 3,1 mln zł. Umowę o dofinansowanie podpisał Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano inwentaryzację roślinności lądowej poprzez opracowanie jej mapy. Równolegle nastąpi stworzenie mapy siedlisk Natura 2000 oraz scharakteryzowanie zróżnicowania roślinności. Przewidziano także identyfikację procesu sukcesji pierwotnej i wtórnej oraz analizę procesu inwazji obcych gatunków roślin naczyniowych. Nastąpi także scharakteryzowanie dynamiki pięter roślinności z uwzględnieniem górnej granicy lasu i kosodrzewiny. Kolejnym zadaniem będzie inwentaryzacja i charakterystyka lasów i zadrzewień. Zastosowanie teledetekcji ma również skutkować opracowaniem charakterystyki geologicznej i geomorfologicznej terenów, a także inwentaryzacją hydrograficzną tzn. identyfikacją wód powierzchniowych. W ramach projektu nastąpi także inwentaryzacja zagospodarowania terenu w zakresie użytkowania gruntu, zabudowy i dróg.
Rezultatem generalnym ma być uaktualnienie danych o zasobach przyrodniczych Parku oraz zasilenie systemu GIS nowymi wynikami analiz oraz danymi źródłowymi (ortofotomapy, modele 3D). Realizacja całego przedsięwzięcia zaplanowana została do połowy grudnia 2021 r. Powierzchnia siedlisk poddanych ocenie metodami teledetekcyjnymi wyniesie 7558 ha.

Dofinansowanie dla Narwiańskiego Parku Narodowego

Umowę potwierdzającą dofinansowanie z NFOŚiGW podpisał Ryszard Modzelewski, dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego. Dotacja ze środków europejskich wyniesie ponad 3,1 mln zł przy koszcie projektu oszacowanym na poziomie ponad 3,7 mln zł.

„Ocena stanu zasobów przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem technologii teledetekcji” to kolejny dofinansowany projekt.

Głównym celem przedsięwzięcia jest ocena stanu zasobów przyrodniczych i zdiagnozowanie zagrożeń na terenie Parku. Jednak obszar badań został rozszerzony o tereny graniczące z parkiem. Ma się to przyczynić do oceny ich oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz pozwolić zdiagnozować m.in. ewentualne niekorzystne zmiany i ich kierunek. Szczególnie ważny staje się zbiornik Siemianówka, który stwarza zagrożenie dla wód Narwi – głównie ze względu na produkcję sinic i biogeny. Odcinek Narwi od zbiornika Siemianówka do granicy NPN będzie specjalnie badany metodami teledetekcyjnymi. W ramach projektu przewidziano analizy sieci hydrograficznej oraz charakterystykę parametrów fizyko-chemicznych, co związane jest z transportem ładunku zanieczyszczeń i sinic w wodach. W strefie buforowej wchodzącej w skład otuliny Parku przewidziano analizę sieci hydrograficznej oraz zbiorowisk roślinnych. Zakres analiz w granicach otuliny Parku obejmie analizę i inwentaryzację zmian w zakresie użytkowania gruntu oraz występowania roślinnych gatunków obcych. Pozwoli to na zaobserwowanie kierunku i stopnia zagrożenia ze strony wnikającej obcej flory oraz na zaplanowanie środków zaradczych. Jednym z elementów istotnych dla Parku jest także eutrofizacja wód i zanikanie koryt. Badania metodami teledetekcji stwarzają możliwość zobrazowania tego procesu, dlatego przewidziano je w projekcie.

Prace mają potrwać do końca września 2022 r. Powierzchnia siedlisk poddanych ocenie metodami teledetekcyjnymi to 7558 ha.

Biebrzański Park Narodowy i ocena wybranych elementów środowiska przyrodniczego

Umowa regulująca przekazanie dotacji z NFOŚiGW w wysokości niemal 2,7 mln zł została podpisana przez Andrzeja Grygoruka, dyrektora Parku. Całkowity koszt przedsięwzięcia został oszacowany na ponad 3,1 mln zł.

Dofinansowany projekt pn. „Ocena stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego metodami teledetekcyjnymi” ma na celu analizę sytuacji przyrodniczej 12 zbiorowisk roślinnych. Będzie on prowadzony do 2022 r. Powierzchnia siedlisk poddanych ocenie metodami teledetekcyjnymi wyniesie 34,5 tys. ha.

Przebadają Wielkopolski Park Narodowy

Projekt pn. „Inwentaryzacja i ocena stanu zasobów przyrodniczych Wielkopolskiego Parku Narodowego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych” również zyskał dofinansowanie. Będzie on realizowany do końca 2021 r.

Zakres projektu obejmuje wykonanie ortofotomapy oraz lotniczego skaningu laserowego, a następnie dokonanie na ich podstawie szczegółowych analiz zagadnień związanych z zasobami przyrodniczymi parku. Działania będą realizowane także na terenie otuliny Parku. W ramach zadania analizą zostanie objętych 168 siedlisk roślinnych. Ich całkowita powierzchnia wyniesie 10130 ha.

Ze strony beneficjenta umowę regulującą przekazanie dotacji w wysokości niemal 2,4 zł podpisał Zbigniew Sołtysiński, dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

 

reklama