W związku z brakiem ochrony

Do TSUE w związku z brakiem ochrony siedlisk i gatunków leśnych

Komisja Europejska (KE) postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sprawę przeciwko Polsce w związku z brakiem ochrony siedlisk i gatunków leśnych.

W związku z brakiem ochrony siedlisk i gatunków leśnych KE postanowiła wnieść skargę przeciwko Polsce do TSUE

Jak podało Przedstawicielstwo KE w Polsce, podjęta została decyzja o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do TSUE w związku z niezapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt, zgodnie z wymogami dyrektywy siedliskowej (dyrektywa 92/43/EWG) i dyrektywy ptasiej (dyrektywa 2009/147/WE).

Jak przypomina KE, wspomnianymi powyżej dyrektywami ustanowiono sieć Natura 2000, czyli ogólnounijną sieć obszarów chronionych, której celem jest zachowanie siedlisk i gatunków mających znaczenie dla Unii Europejskiej (UE). Zgodnie z tymi przepisami plany urządzenia lasu, które regulują działania związane z gospodarką leśną (np. pozyskiwanie drewna na obszarach chronionych), muszą zostać poddane ocenie pod kątem ich wpływu na obszary Natura 2000 przed wydaniem odpowiedniego zezwolenia. Komisja dodaje, że zarówno Europejski Zielony Ład, jak i europejska strategia ochrony różnorodności biologicznej wskazują, że UE musi chronić i odbudowywać różnorodność biologiczną, aby powstrzymać jej utratę.

Interwencja KE w związku z brakiem ochrony siedlisk i gatunków leśnych

W przypadku Polskich lasów przeprowadzane są oceny planów urządzenia lasu, jednak rodzime prawo nie zapewnia jednak dostępu do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do tych planów – przekonuje KE i dodaje, że społeczeństwo jest pozbawione skutecznej ochrony sądowej, a wspomniane plany urządzenia lasu mogą mieć istotny wpływ na obszary Natura 2000.

Ponadto w 2016 r. Polska wyłączyła gospodarkę leśną z przestrzegania obowiązków w zakresie ścisłej ochrony gatunków, przewidzianych w dyrektywach ptasiej i siedliskowej, a takie wyłączenie narusza wymagany system ochrony – zaznacza KE.

W lipcu 2018 r. KE skierowała wezwanie do usunięcia uchybienia, a następnie uzasadnioną opinię (w lipcu 2019 r.). W odpowiedzi Polska zgodziła się rozważyć zmianę swojego prawodawstwa w odniesieniu do wyjątków dotyczących gospodarki leśnej. Do tej pory nie poczyniono jednak żadnych postępów. W związku z tym KE postanowiła skierować sprawę do TSUE.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu