Decyzje w sprawie podlaskich rezerwatów

Decyzje w sprawie podlaskich rezerwatów

Regionalna Rada Ochrony Przyrody pozytywnie zaopiniowała projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie prawie dwukrotnego zwiększenia powierzchni rezerwatu przyrody Lipiny w Puszczy Białowieskiej – doniosła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku (RDOŚ).

Jak podaje RDOS, dzięki pozytywnej opinii członków Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwiększy powierzchnię tego rezerwatu przyrody z 24,51 ha do 56,34 ha.

RDOŚ informuje o decyzjach w sprawie podlaskich rezerwatów przyrody

Wspomniany rezerwat przyrody jest szczególnie cenny ze względu na jedyne na terenie Puszczy Białowieskiej stanowiska dębu bezszypułkowego, występującego w drzewostanie mieszanym obok dębu szypułkowego. Jak zaznacza RDOŚ, propozycja powiększenia rezerwatu po raz pierwszy pojawiła się już w latach 90-tych XX w. Prowadzone wówczas badania prof. Aleksandra Sokołowskiego wykazywały, że znaczne grupy dębu bezszypułkowego znajdują się poza powierzchnią ówczesnego rezerwatu.
Przy okazji warto odnotować, że członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali również zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku porządkujące przebieg granicy rezerwatu przyrody Kaniston względem drogi wojewódzkiej nr 645, Nowogród – Granica Województwa.

Pozytywną opinię członków Rady otrzymał także projekt zarządzenia w sprawie wyznaczenia szlaków udostępnionych dla ruchu pieszego i rowerowego oraz wskazania dróg dopuszczonych do ruchu pojazdów w rezerwacie przyrody Jałówka.

Udostępniane drogi są drogami leśnymi biegnącymi w rezerwacie przyrody Jałówka, a potrzeba ich użytkowania wynika z faktu, że prowadzą one do wsi Jałówka oraz Sadowy Stok w sąsiedztwie rezerwatu. Mieszkańcy Sołectwa Jałówka wnioskowali o dopuszczenie do użytkowania dróg leśnych, celem dojazdu do własnych nieruchomości znajdujących się we wsi Jałówka i Sadowy Stok. W chwili obecnej dojazd mieszkańców drogą publiczną jest uciążliwy gdyż jest ona dłuższa i dużo gorszej jakości. Bardzo ważne jest, iż fakt udostępnienia tych dróg nie wiąże się z koniecznością ich budowy, ponieważ są to obiekty już istniejące. Przebieg udostępnionych szlaków pieszych i rowerowych pokrywa się z przebiegiem dróg udostępnionych do ruchu pojazdów – informuje RDOŚ.

Na podstawie bialystok.rdos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama