Ochrona zagrożonych gatunków

Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków

Fundusze Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) pomogą w realizacji zadania, którego celem jest aktywna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na Polesiu Lubelskim – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków na Polesiu Lubelskim

Dzięki dotacji w wysokości prawie 1,5 mln zł przekazanej w większości ze środków MFEOG w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” zostanie zrealizowany projekt pn. „Ptasie Horyzonty – czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków na Polesiu Lubelskim”. Przedsięwzięcie, którego inicjatorem jest Poleski Park Narodowy (PPN), jest realizowane przy wsparciu dwóch podmiotów: Fundacji Ptasie Horyzonty oraz Norsk Ornitologisk Forening/BirdLife Norwegia.

Jak wskazuje NFOŚiGW, celem projektu jest aktywna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych, takich jak: kulik wielki, rycyk, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, na Polesiu Lubelskim. Chodzi także o wdrożenie kompleksowego i systemowego programu ochrony służącego utrzymaniu i wzmocnieniu populacji lęgowej gatunków objętych projektem oraz o wzrost świadomości społecznej dotyczącej ochrony przyrody. Całkowita suma przyznanej dotacji wynosi prawie 2 mln zł, w tym ze środków MFEOG ponad 1,5 mln zł, natomiast z budżetu Państwa jest to ponad 200 tys. zł. Projekt jest skierowany do mieszkańców, turystów, nauczycieli, przewodników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, animatorów, przedstawicieli powiatów, gmin, pracowników parków narodowych i krajobrazowych oraz Lasów Państwowych – wskazuje NFOŚiGW.

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i poprawa stanu środowiska

Spadek populacji ptaków siewkowych to główny problemem spowodowany brakiem sukcesów lęgowych i zmniejszaniem się siedlisk na Polesiu Lubelskim. Przyczynami tego są wg Funduszu: występujące zjawiska suszy, odwadnianie i zmniejszanie się obszarów podmokłych, łąk i pastwisk, zanik zastoisk wody, intensyfikacja rolnictwa, a także drapieżnictwo lisa i wizona amerykańskiego oraz brak kompleksowej ochrony ptaków siewkowych.

Fundusz dodaje, że sytuacja ptaków siewkowych podejmujących lęgi na Polesiu Lubelskim jest niestabilna, ponieważ liczebność jest niska i podlega dużym wahaniom. Zasilanie populacji młodymi jest ograniczone i niewystarczające do utrzymania stabilności. Metoda realizacji projektu jest kompleksowa i zakłada czynną ochronę lęgów od momentu składania jaj do wypuszczania młodych osobników. Projekt pozwoli na powiększanie i dbanie o utrzymanie siedlisk w odpowiednim stanie, umożliwi ptakom zakładanie gniazd, zostaną także wyeliminowane, bądź znacząco ograniczone straty w lęgach.

Efektem ekologicznym projektu ma być poprawa stanu środowiska w czterech ekosystemach, w których wdrożone zostaną plany zarządzania oraz poprawa stanu bytowego czterech gatunków ptaków chronionych.

Kolejna inicjatywa Poleskiego Parku Narodowego

Fundusz podkreśla, że to kolejna inicjatywa przyrodnicza Poleskiego Parku Narodowego dofinansowana przez NFOŚiGW przyczyniająca się do budowania świadomości ekologicznej oraz szacunku do przyrody. Przestrzeganie zasad ochrony przyrody, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz wiedza ekologiczna, czyli znajomość zależności i praw rządzących przyrodą pozwala na jej efektywną ochronę i uniknięcie katastrof ekologicznych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Vinding/pixabay.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu