Czas na konsultacje

Wystartowały konsultacje projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Bieńkowo i Jonkowo-Warkały. Uwagi do sporządzonej dokumentacji można przesyłać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie do 6 września br.
Obszar Natura 2000 Bieńkowo PLH280009, o powierzchni 122,71 ha, położony jest w gminie Lelkowo. Obejmuje on kompleks torfowisk i bagiennych lasów, otoczonych pasem wilgotnych, w dużej części nieużytkowanych łąk. Do głównych walorów tego terenu należą torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, torfowiska przejściowe i trzęsawiska oraz sosnowy bór bagienny. Tu znaleźć można m.in. reliktowe stanowisko maliny moroszki (Rubus chamaemorus).
 
Z kolei obszar Jonkowo-Warkały PLH280039 zlokalizowany jest w gminie Jonkowo. Na powierzchni 226,5 ha znajduje się kompleks torfowisk wysokich, przejściowych i niskich. W obrębie obszaru „naturowego” istnieją naturalne jeziora eutroficzne i dystroficzne zbiorniki wodne, torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, torfowiska przejściowe i trzęsawiska oraz sosnowy bór bagienny. W granicach ostoi występuje przynajmniej 17 gatunków roślin i zwierząt chronionych, zagrożonych i lokalnie rzadkich.
 
Projekty planów zadań ochronnych powstały w ramach projektu „Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na mocy porozumienia zawartego z PTOP-em, RDOŚ w Olsztynie uczestniczy w opracowaniu planów dla czterech obszarów Natura 2000.
 

Partner Portalu

Partner Portalu