Cenne przyrodniczo tereny

Cenne przyrodniczo tereny Łodzi

Już prawie 10% powierzchni Łodzi jest objęta ochroną z uwagi na cenne przyrodniczo tereny. To – jak wskazuje Urząd Miasta Łodzi (UM) – m.in. międzyrzecze Łódki i Bałutki, gdzie występuje kokorycz wątła – niespotykana nigdzie indziej w środkowej Polsce.

Chcemy, żeby Łódź była zielona i jak największe tereny objęte ochroną. Mamy w Łodzi dwa rezerwaty i 15 użytków ekologicznych. Ponadto wiele zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i pomniki przyrody. Ochroną obejmujemy kolejne tereny i w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska wytypowaliśmy trzy nowe użytki ekologiczne: międzyrzecze Łódki i Bałutki w parku na Zdrowiu, oraz bagno Ługi i Opadówkę w lesie Łagiewnickim – powiedział Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UM.

Cenne przyrodniczo tereny – nowe użytki ekologiczne

W parku ludowym na Zdrowiu, czyli parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, chcemy ustanowić nową formę ochrony przyrody, czyli międzyrzecze rzeki Łódki i Bałutki, jako użytek ekologiczny. Celem tego działania jest podkreślenie wartości i walorów tego terenu. Najciekawszym okazem na tym terenie jest stanowisko kokoryczy wątłej. Jest jedyne znane współcześnie stanowisko tej rośliny w środkowej Polsce – zaznaczył Michał Baryła, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM.

Bagno Ługi znajduje się we wschodniej części lasu Łagiewnickiego. To jeden z nielicznych w Łodzi tak dobrze zachowanych płatów higrofilnych lasów i zarośli oraz szuwarów. Niedostępne, z powodu silnego podtopienia, zarośla stanowią miejsce wypoczynku dla dzików i innych zwierząt leśnych. Widziany był tu nawet łoś – podkreśla łódzki magistrat.

Natomiast Opadówka to śródleśna łąka w zachodniej części Łagiewnik. W jej centralnej części znajduje się niewielki zbiornik – miejsce rozrodu płazów i wodopój dla zwierząt. Występuje tam charakterystyczna dla wilgotnych łąk knieć błotna, czyli kaczyniec, a na skarpie grobli rośnie kępa starych olch i okazały dąb – dodaje UM.

Cenne przyrodniczo tereny Łodzi, a najcenniejsze – Łagiewniki

Tworzenie nowych użytków, to z jednej strony ochrona najcenniejszych terenów przyrodniczych w Łodzi, a z drugiej chcemy wzmacniać świadomość społeczną o wartości, jaką są doliny rzeczne. Warunkiem rozwoju zrównoważonego jest znalezienie takiej formuły zagospodarowania przestrzeni miasta, która pozwoli na harmonijne włączenie przyrody w organizm miejski i zachowanie lokalnej różnorodności biologicznej. I w tym kierunku zmierzamy – dodaje dyrektor Riemer.

Magistrat podkreśla, że łódzkie rezerwaty przyrody i użytki ekologiczne chronią relikty naturalnej przyrody – pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych oraz różnych typów siedlisk zachowanych w stanie nieprzekształconym. Ekologiczny system obszarów prawnie chronionych obejmuje prawie 10% powierzchni miasta, czyli 2706 ha. Największy zwarty obszar Miasta chroniony jest w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.

Las Łagiewnicki jest nie tylko największym, ale i najcenniejszym obszarem pod względem zachowanych wartości przyrodniczych i znaczenia dla bioróżnorodności. To największy kompleks leśny w granicach Łodzi, posiadający cechy lasu naturalnego i półnaturalnego, stanowiący ośrodek różnorodności biologicznej o znaczeniu ponadlokalnym, w całości wchodzący w skład parku krajobrazowego – dodaje UM.

Ochrona przyrody w Łodzi – trochę liczb

W Łodzi występuje ponad 2600 gatunków bezkręgowców, w tym 2244 gatunków owadów. Zidentyfikowano także 17 gatunków ryb, 197 gatunki kręgowców lądowych, a także 535 gatunków grzybów wielkoowocnikowych – mikolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego szacują, że w Łodzi grupa ta liczy ponad 1000 gatunków – i 61 gatunki mszaków. Flora roślin naczyniowych Łodzi obejmuje nie mniej niż 1182 gatunki występujące spontanicznie. We współczesnej florze Łodzi występuje 28 gatunków podlegających ochronie gatunkowej, 64 – gatunki zagrożone lub bliskie zagrożenia w Polsce Środkowej i 31 gatunków zagrożonych lub bliskich zagrożenia w Polsce. Jak podaje UM, ogółem w mieście występuje 78 gatunków zagrożonych w skali regionu lub kraju.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)