zagrożenia klimatyczne dla miast

Zdiagnozowano zagrożenia klimatyczne dla miast

W polskich miastach zdiagnozowane zostały zagrożenia związane ze zmianami klimatu – stwierdziło Ministerstwo Środowiska.

Najbardziej wrażliwe okazały się sektory zdrowia publicznego, gospodarki wodnej, transportu i energetyki.

Takie wnioski płyną z podsumowania pierwszego etapu prac prowadzonych w ramach projektu resortu pn. „Opracowanie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców”.

– Celem oceny wrażliwości największych polskich miast na zmiany klimatu jest wskazanie działań adaptacyjnych, które będą adekwatne do potrzeb miast – podkreśla Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Przedsięwzięcie jest realizowane na zlecenie Ministerstwa Środowiska. W kwietniu rozpoczął się pierwszy cykl warsztatów w miastach, podczas których eksperci, wspólnie z pracownikami samorządów, stawiali diagnozę zagrożeń dla miast wynikających ze zmian klimatu.

W wyniku przeprowadzonych dyskusji ustalono, że największym niebezpieczeństwem dla aglomeracji są podtopienia i powodzie. Mają one negatywny wpływ nie tylko na mienie mieszkańców, mogą bowiem także powodować dotkliwe straty gospodarcze, np. w postaci czasowych przerw w produkcji. – Opracowane analizy to lokalny dokument strategiczny. Staramy się określić, jak miasto jest wrażliwe na zjawiska ekstremalne związane ze zmianami klimatu – tłumaczy Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska, lidera konsorcjum realizującego projekt. Na drugim miejscu wśród zagrożeń wpływających na funkcjonowanie miast i gospodarki zostały wskazane upały.

Zagrożenia klimatyczne dla miast

Ministerstwo Środowiska podało, jakie obszary, w jakich miastach uznano za najbardziej wrażliwe i wymagające działań.

W Częstochowie za sektory najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu uznano zdrowie publiczne, gospodarkę wodną, transport i energetykę. W Legnicy miejsce energetyki na liście wrażliwych sektorów zajęły natomiast „tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności”, gdzie obniżony jest komfort życia mieszkańców. Rzeszów wśród swoich priorytetów wymienił turystykę (rekreację). Wrocław zgłosił problemy związane z infrastrukturą i budownictwem mieszkaniowym. Zdrowie publiczne, gospodarka wodna, transport i tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowej to również obszary najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu wskazane w Krakowie oraz w Łodzi. W Słupsku, jako jeden z najbardziej wrażliwych elementów miasta, wymieniono z kolei różnorodność biologiczną. Wskazano, że niestabilność klimatu ma negatywny wpływ na ekosystemy w mieście. W Zabrzu, poważne zagrożenia zdiagnozowano w przypadku gospodarki wodnej, transportu, energetyki i terenów mieszkaniowych.

Jak zaznacza resort, dla wszystkich miast bardzo ważna jest odpowiedź na pytanie, jak dostosować się do zmian klimatu. W kolejnych etapach realizacji projektu eksperci realizującego projekt konsorcjum wraz z przedstawicielami aglomeracji będą wspólnie poszukiwać rozwiązań, które zwiększą potencjał adaptacyjny miast oraz poprawią skuteczność reagowania na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Na podstawie www.mos.gov.pl

fot. sozosfera.pl