Zakaz sprowadzania kotłów

Zakaz sprowadzania kotłów – ustawa podpisana

4 listopada 2019 r. prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Jak podaje Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (KPRP), celem ustawy jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie tzw. niskiej emisji, powstającej w wyniku spalania węgla w piecach domowych.

Zakaz sprowadzania kotłów niespełniających standardów

Według KPRP, wprowadzane regulacje umożliwiają odstąpienie od wyrażonej w art. 171b Prawa ochrony środowiska (P.o.ś.) zasady swobodnego przepływu towarów. W dotychczasowym brzmieniu przepisów zasada ta miała charakter bezwzględnie obowiązujący. Przepisy wprowadzane podpisaną przez prezydenta nowelizacją wskazują, że zasada swobodnego przepływu towarów nie będzie dotyczyła kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW. Jednocześnie nowelizacja P.o.ś. wskazała przesłankę takiego odstąpienia. Należy do nich potrzeba ograniczania negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

Tym samym wejście w życie omawianej nowelizacji spowoduje, że zakazane będzie wprowadzanie na polski rynek kotłów niespełniających krajowych wymogów emisyjności wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innych krajach Unii Europejskiej, w Turcji lub wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Zakaz sprowadzania kotłów skontroluje Inspekcja Handlowa

Zgodnie z przedmiotową ustawą, instytucją obowiązaną do prowadzenia kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe będzie Inspekcja Handlowa. Jak podaje KPRP, w trakcie kontroli weryfikowana będzie m.in.: zgodność urządzeń z wymaganiami (w tym poprzez badania laboratoryjne kotłów), posiadanie odpowiedniej dokumentacji, świadectw i certyfikatów.

Omawiana ustawa zawiera także przepisy pozwalające na nałożenie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie zakazu wprowadzania do obrotu kotłów na paliwo stałe niespełniających wymagań, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Kary mają wynosić od 10 tys. zł do 5% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie z ustawą, karę pieniężną będzie wymierzał, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

Kancelaria prezydenta dodaje, że ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3 w zakresie art. 172a pkt 1 oraz art. 3 i art. 4, które wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r.

Na podstawie www.prezydent.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama