Wprowadzenie zmian

Z apelem o wprowadzenie zmian w programach „Stop smog” oraz „Ciepłe mieszkanie”

Prezydent Krakowa wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska z apelem o wprowadzenie zmian w programach „Stop smog” oraz „Ciepłe mieszkanie”. Poinformował o tym Urząd Miasta Krakowa (UM). Miasto chce umożliwić mieszkańcom korzystanie z obu form dofinansowania. Chodzi o to, by w obecnych, trudnych warunkach gospodarczo-ekonomicznych nie pozbawiać krakowian możliwości ubiegania się o rządowe wsparcie finansowe.

Apel o wprowadzenie zmian w programach służących poprawie powietrza

Magistrat wskazuje, iż w ramach pierwszego z wymienionych programów Kraków w grudniu 2021 r. porozumiało się w sprawie realizacji 944 przedsięwzięć polegających na wymianie lub likwidacji źródeł grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych oraz przeprowadzeniu termomodernizacji. Kraków jest jedną z 19 gmin, jakie przystąpiły do realizacji tego rządowego programu z największą alokacją środków wynoszącą aż 50 mln zł – podkreśla UM.

Miasto zwraca jednak uwagę, że „Niestety z powodu obecnej sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie, wysoką inflacją oraz znaczącym wzrostem cen energii oraz materiałów i usług budowlanych, przewidziana w programie kwota wsparcia finansowego w wysokości 53 tys. zł staje się niewystarczająca na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć ujętych w programie. Ponadto zmiany wprowadzone w bieżącym roku w programie >>Czyste powietrze<<, w ramach których przewidziano dofinansowanie nawet do 79 tys. zł powodują, że program ten staje się konkurencyjny dla programu >>Stop smog<<, wypierając ten ostatni z uwagi na wyższe kwoty możliwego do uzyskania wsparcia.”.

Zbyt niski poziom wsparcia w stosunku do cen rynkowych e programie „Stop Smog”

Magistrat podkreśla też, że w wyniku przeprowadzonych dwóch naborów wniosków do udziału w programie „Stop smog” mieszkańcy złożyli 128 wniosków. Z tej puli 61 aplikacji odrzucono, głównie z powodu niespełnienia kryterium dochodowego lub majątkowego wymaganego w programie. Z kolei 22 osoby zrezygnowały z udziału w programie. Urząd wskazuje, iż „barierą powodującą, że mieszkańcy zniechęcają się do udziału w tym programie jest zbyt niski poziom wsparcia w stosunku do cen rynkowych oraz konieczność spełnienia szeregu skomplikowanych kryteriów”.

W związku z tym prezydent Krakowa zaapelował do Ministra Klimatu i Środowiska o pilne wprowadzenie modyfikacji w programie „Stop smog”, które – w jego opinii – ułatwiłyby skorzystanie z tego źródła finansowania w szerszym zakresie.

Miasto wnioskuje m.in. o zwiększenie kwoty dofinansowania o ok. 100 proc., tj. do poziomu 110 tys. zł. Miasto zaapelowało też o rezygnację z obowiązku spełnienia warunku dotyczącego stanu majątkowego wnioskodawcy. Kolejny wniosek obejmuje rezygnację z warunku dotyczącego konieczności wymiany urządzeń niespełniających standardów niskoemisyjnych w co najmniej 80% budynków.

Wprowadzenie zmian w programie „Ciepłe mieszkanie”

Jednocześnie prezydent Krakowa zawnioskował o rozważenie możliwości poszerzenia zakresu realizowanych przedsięwzięć w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”. Pozwoliłoby to miastu na uczestniczenie w jego realizacji – zaznacza UM. Magistrat dodaje, iż obecnie, z uwagi na wymogi programu, które narzucają konieczność likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, Kraków jako miasto, w którym obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania paliw stałych, został odgórnie wyeliminowany z możliwości udziału w tej inicjatywie.

Prezydent Majchrowski zaapelował zatem, aby w programie tym uwzględnić także możliwość realizacji przedsięwzięć, polegających na wymianie nieefektywnych źródeł grzewczych opartych nie tylko na paliwach stałych, ale jakichkolwiek urządzeń i systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych. Prezydent wnioskuje też, by dopuszczona została możliwość wykonania inwestycji z zakresu wymiany okien i drzwi bez konieczności wymiany źródła grzewczego. Miałoby to dotyczyć przypadków posiadania proekologicznych systemów grzewczych. W efekcie przełożyłoby się to na poprawę efektywności energetycznej dotowanych nieruchomości. Ponadto, prezydent wnioskuje o uwzględnienia spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jako beneficjentów końcowych. Z punktu widzenia segmentu, do jakiego kierowane jest wsparcie, tj. budynków wielorodzinnych ma to duże znaczenie – dodaje UM.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu