Wielkopolskie uchwały antysmogowe

Wielkopolskie uchwały antysmogowe – wznowione prace eksperckiego zespołu

Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego poinformował, że po trzyletniej przerwie zostają wznowione prace eksperckiego zespołu ds. uchwał antysmogowych, powołanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Inauguracyjne spotkanie miało miejsce 9 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW). Tematem prac zespołu są wielkopolskie uchwały antysmogowe, pod kątem ewentualnych założeń do ich zmiany.

Prace eksperckiego zespołu ds. uchwał antysmogowych w Wielkopolsce zostają wznowione

Jak zaznacza UMWW, skład zespołu został nieco zmieniony, jednak nadal zostaje utrzymany jego charakter, pozwalający na wielopłaszczyznowy dialog przedstawicieli samorządu, świata nauki oraz organizacji ekologicznych i instytucji związanych z ochroną środowiska. Celem prac zespołu jest przegląd obowiązującego pakietu uchwał antysmogowych oraz wypracowanie założeń do ich ewentualnych zmian.

Przy okazji urząd marszałkowski przypomina, że z końcem 2017 r., Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął pakiet trzech uchwał antysmogowych, które obowiązują w Poznaniu, Kaliszu i pozostałej części województwa wielkopolskiego. Założenia do uchwał antysmogowych zostały wypracowane podczas kilkumiesięcznej pracy zespołu eksperckiego. Urząd zaznacza też, że wszystkie najważniejsze sugestie zostały uwzględnione przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i przyjęte przez Sejmik.

Co określają wielkopolskie uchwały antysmogowe

Uchwały antysmogowe obowiązują w województwie od 1 maja 2018 r. i także od tego dnia obowiązuje zakaz spalania w kotłach najgorszej jakości paliw, a więc węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz miału, w których udział węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%. Dodatkowo, paliwa węglowe muszą mieć wartość opałową wynoszącą minimum 23 MJ/kg oraz zawartość popiołu nie większą niż 10%. Zakazano także stosowania biomasy stałej o wilgotności przekraczającej 20%. Wprowadzone zostały także ograniczenia dla instalacji, w których spala się paliwa stałe, a więc kotłów i tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe źródła ciepła dopuszczone do eksploatacji muszą zapewnić określoną efektywność energetyczną oraz spełniać wyznaczone normy emisyjne. Ponadto muszą także być wyposażone wyłącznie w automatyczne podawanie paliwa i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego.

Wielkopolskie uchwały antysmogowe – wymiana kotłów w dwóch etapach

Uchwały zapewniają jednocześnie kilkuletnie vacatio legis dotyczące niektórych nakazów. Kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w dwóch etapach. Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych i do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla 3 lub 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012. Natomiast miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) niespełniające wymogów uchwał antysmogowych należy wymienić do 1 stycznia 2026 r. Zaś kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, mogą być cały czas użytkowane.

Wielkopolskie uchwały antysmogowe przynoszą efekty – jakość powietrza sukcesywnie się poprawia

Urząd marszałkowski podkreśla, że podjęcie pakietu uchwał antysmogowych dla Poznania, Kalisza i pozostałej części województwa – było jak najbardziej słuszną i właściwą decyzją. Według UMWW, przy wsparciu pozostałych instrumentów służących ochronie powietrza w Wielkopolsce sukcesywnie jego jakość się poprawia. W tym miejscu UMWW przypomina, że oprócz ww. uchwał, najważniejszymi regionalnymi dokumentami strategicznym są programy ochrony powietrza, które wskazują konkretne działania mające na celu dotrzymanie poziomów dopuszczalnych (pyłu PM10 i PM2,5) i docelowych (benzoalfapirenu oraz ozonu) szkodliwych substancji w powietrzu.

Wielkopolskie uchwały antysmogowe w trosce o zdrowie i życie Wielkopolan

Według UMWW, potrzeba przygotowania takich uchwał wynikała przede wszystkim z troski o zdrowie i życie Wielkopolan, zwłaszcza tych, na których zanieczyszczone powietrze wywiera największy wpływ – czyli dzieci i osób starszych, a także kobiet w ciąży i osób o słabszej odporności. Drobnocząsteczkowy pył powoduje bowiem liczne choroby związane m.in. z układem oddechowym, krążeniowym i odpornościowym, a benzoalfapiren jest silnie rakotwórczym węglowodorem.

Urząd marszałkowski podkreśla też, że zarówno Zarząd, jak i Sejmik Województwa Wielkopolskiego systematycznie realizują wszystkie zadania strategiczne związane z regionalnym zarządzaniem jakością powietrza poprzez przygotowywanie i aktualizację programów ochrony powietrza. W ostatnich latach, Departament Środowiska UMWW organizował szkolenia dla kilkuset pracowników gminnych oraz strażników miejskich, którzy są uprawnieni do kontroli przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych. Prowadzona jest także ciągła kampania edukacyjna.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama