pożegna się z węglem

Warszawa pożegna się z węglem

W najbliższą niedzielę, 1 października, Warszawa pożegna się z węglem. W życie wejdą bowiem regulacje tzw. uchwały antysmogowej Mazowsza. Porozumienie w tej sprawie jeszcze w 2020 r. podpisały władze województwa i miasta – przypomniał Urząd m.st. Warszawy (UM).

Od 1 października stolica pożegna się z węglem

Magistrat zwraca uwagę, że zgodnie z nowelizacją uchwały antysmogowej od 1 października 2023 r. w Warszawie będzie obowiązywać zakaz spalania węgla i paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem węgla. Takie regulacje od 1 stycznia 2028 r. obejmą też powiaty podwarszawskie. Co ważne, wszystkie nowe kotły na paliwa stałe instalowane po 11 listopada 2017 r. muszą spełniać wymagania tzw. ekoprojektu.

Naszym obowiązkiem, jako władz samorządowych, jest prowadzenie działań, które ograniczą poziom zanieczyszczenia powietrza oraz ich negatywny wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko. Dlatego w dialogu z mieszkańcami Mazowsza już od 2017 roku konsekwentnie, w sposób zaplanowany i odpowiedzialny zmierzamy do skutecznego ograniczenia niskiej emisji na terenie województwa mazowieckiego. Kamieniem milowym na drodze walki ze smogiem jest najbliższa niedziela 1 października. Kiedy to w całej Warszawie obowiązywać zacznie zakaz palenia węglem w piecach i kominkach. Wszystko, co robimy wraz z samorządem Miasta Stołecznego Warszawy i samorządami lokalnymi, służy ochronie zdrowia i poprawie jakości życia mieszkańców – zaznaczył Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W Warszawie zlikwidowano 70% szkodliwych źródeł ogrzewania

Węgiel to tak naprawdę kopciuchy, z którymi w Warszawie walczymy od lat. Od 2018 r. na terenie miasta udało się zlikwidować 70 proc. tych szkodliwych źródeł ogrzewania. Ale nie ustajemy w naszych działaniach. Mamy ekodoradców, którzy odwiedzili już każdy dom, w którym może znajdować się kopciuch. Mamy kontrole straży miejskiej i mamy też cały system dotacji. To zarówno miejskie dotacje na wymianę źródeł ogrzewania, jak i dofinansowanie w ramach programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, w których jesteśmy partnerem – powiedziała Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy. Dyrektor Młochowska przypomniała też, że korzystając jednocześnie z miejskiego wsparcia i dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” mieszkańcy mogą uzyskać nawet 100 proc. dotacji. – Pomożemy każdemu, kto jest zainteresowany wymianą źródła ciepła – dodała.

Warszawa pożegna się z węglem, by przyśpieszyć poprawę jakości powietrza

W ostatnich latach obserwujemy poprawę jakości powietrza na Mazowszu i w Warszawie. W 2022 r. w żadnej strefie nie został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 2,5. To skutek wielu działań, w tym również wynikających z przyjętych przez sejmik przepisów. Warto zwrócić uwagę, że zakaz palenia węglem nie tylko przyczynia się do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie stężeń pyłów zawieszonych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. To także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Szacuję, że rocznie może to być mniej nawet o 49 tys. ton CO2 emitowanego bezpośrednio ze spalania węgla w domowych kotłach – podkreślił Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Spada liczba kopciuchów

Przeprowadzone w gminach inwentaryzacje wskazały, że na całym Mazowszu musi zostać wymienionych ponad 600 tys. urządzeń grzewczych. W liczbie tej ujęto kotły, kominki, piece kaflowe itp. W latach 2021–2022 na terenie województwa wymieniono ponad 47 tys. kotłów. Jednak by do 2026 r. osiągnąć założony cel powinno się wymieniać ok. 83 tys. kotłów rocznie – zaznaczył UM. Wspomnianym celem jest trwała poprawa jakości powietrza na Mazowszu.

W Warszawie do wymiany pozostało jeszcze 4,2 tys. kopciuchów – w zdecydowanej większości u prywatnych właścicieli. Mieszkańcy wciąż mogą się ubiegać o miejskie dofinansowanie na likwidację starego pieca – zaznacza UM. Magistrat wskazuje też, że do tej pory, dzięki finansowemu wsparciu stolicy, udało się zmniejszyć liczbę prywatnych kopciuchów o ponad 3,8 tys. sztuk. Jednocześnie w ostatnich latach zlikwidowano też 1,7 tys. przestarzałych pieców w zasobie komunalnym – dodał stołeczny ratusz.

Warszawa pożegna się z węglem. Ale po co te zmiany?

Stołeczny ratusz zwraca uwagę, że jakość powietrza ma ogromny wpływ na życie i zdrowie mieszkańców. Co piąty zgon na świecie następuje w wyniku zanieczyszczenia powietrza. Tylko na Mazowszu co roku z tego powodu umiera od 4 do 6 tys. osób. Miesięczne koszty związane z leczeniem chorób spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza oraz nieobecnością w pracy wynoszą natomiast aż 800 zł na każdego mieszkańca województwa.

Roczne oceny jakości powietrza wskazują, że na Mazowszu występują przekroczenia norm dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Przekroczenia dotyczą również benzo(a)pirenu. Natomiast na terenie Warszawy obserwowane są dodatkowo przekroczenia norm w zakresie stężenia w powietrzu NO2. Dane pokazują też, że za 98% emisji benzo(a)pirenu w województwie odpowiada ogrzewanie gospodarstw domowych. Dlatego tak ważne jest ograniczanie szkodliwych źródeł ciepła i zastępowanie ich bardziej proekologicznymi – na co zwraca uwagę m.in. uchwała antysmogowa.

Stołeczny magistrat dodaje przy tym, że o wprowadzenie uchwały antysmogowej na Mazowszu zabiegali sami mieszkańcy. Apel w tej sprawie podpisało ponad 13 tys. osób. Dokument został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w 2017 r., a następnie znowelizowany w 2022 r. Uchwała antysmogowa ma zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu urządzeń grzewczych na zdrowie i środowisko. Dlatego zakazuje spalania najgorszych paliw: mułów, flotokoncentratów, węgla brunatnego, sypkiego węgla kamiennego i mokrej biomasy, a jednocześnie nakazuje wymianę tzw. kopciuchów. Zakaz ich używania obowiązuje od 1 stycznia br.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu